Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 พ.ค. 2561 รวม 15 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน

ลิงค์: https://iqepi.com/44370/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานทะเบียน,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานเทศกิจ,พนักงานวิทยุ,พนักงานดับเพลิง,พนักงานขับรถยนต์,คนงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 พ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศเทศบางเมืองบ้านสวน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างจำนวน 21 ตำแหน่ง รวม 58 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีลักษณะงานเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล (ผู้มีคุณวุฒิ) หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคลที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ หรืองานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

สำนักปลัดเทศบาล

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักานทะเบียน
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 10,840-11,500 บาท
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 10,840-11,500 บาท
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 10,840-11,500 บาท
 • พนักงานวิทยุ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท
 • พนักงานดับเพลิง
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท
 • พนักงานขับรถยนต์ (ประเภท 2)
  จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงาน
  จำนวน 7 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท

สำนักคลัง

พนักงาจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 10,840-11,500 บาท
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
  จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 10,840-11,500 บาท
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 10,840-11,500 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงาน
  จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท

กองช่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ (ประเภท 1) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ (ประเภท 2) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงาน จำนวน 2 อัตรา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงาน จำนวน 4 อัตรา

กองวิชาการและแผนงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ (ประเภท 1) จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงาน จำนวน 1 อัตรา

กองการศึกษา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ (ประเภท 1) จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 8 อัตรา
 • คนงาน จำนวน 1 อัตรา

กองสวัสดิการสังคม

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยนักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่ว

 • นักการ จำนวน 1 อัตรา

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านสวน ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้นสวนสอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน ตำบลเมืองชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 – 25 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 31 พ.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments