Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -6 มิ.ย. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://iqepi.com/44331/ หรือ
ตำแหน่ง: คนครัว
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม (โรงเรียนนายร้อยตำรวจ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง คนครัว จำนวน 2 อัตรา) ประจำปีงบรปะมาณ 2561

ด้วยโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งคนครัว จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :คนครัว

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-สำเร็จการศึกษาได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และมีความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาหาร
-มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
-ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
-ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทศสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
-ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
-ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ
-ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

-ตรวจรับอาหารพร้อมควบคุมดูแลด้านคุณภาพและระบุคุณลักษณะเฉพาะของชนิดอาหาร
-คัดแยกวัตถุดิบ แบ่งชั่งตามจำนวน และปริมาณตามรายการอาหาร
-ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบในการประกอบอาหารและจัดเตรียมใส่ภาชนะไว้สำหรับปรุงประกอบอาหารตามรายการ
-ตรวจสอบและจัดส่วนประกอบอาหาร เครื่องปรุงต่างๆ ตามจำนวนและปริมาณในรายการอาหารให้เพียงพอ
-ประกอบอาหารตามวิธีที่ถูกต้อง และปรุงอาหารให้ได้รสชาติ
-จัดอาหารที่ปรุงเสร็จให้พร้อมสำหรับจัดเสิร์ฟ โดยมีฝ่ายบริการเสิร์ฟเป็นผู้จัดเสิร์ฟต่อไป
-ทำความสะอาดเตา และภาชนะในการประกอบอาหารทุกชนิด รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะในการประกอบอาหารให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน
-จัดทำสมุดบันทึกเบิกจ่าย อุปกรณ์การทำอาหาร น้ำดื่มบรรจุขวด และตรวจบันทึกการเบิกจ่ายแก๊สหุงต้ม ควบคุมไม่ให้สิ้นเปลืองและแจ้งยอดคงเหลือเพื่อขอรับการสนับสนุนไม่ให้เกิดการบกพร่อง
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรหาและเลือกสรรเป้ฯพนักงานราชการทั่วไป ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ แขวงสามพลาน เขตสามพลานกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 – 6 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments