Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 พ.ค. -8 มิ.ย. 2561 รวม 65 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ลิงค์: https://iqepi.com/44268/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม65อัตรา,นักการข่าวปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 65
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ

เรื่อง 

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :11,500-12,650 บาท
ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :15 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :11,500-12,650 บาท
ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)
อัตราเงินเดือน :15,000-16,500 บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :40 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับที่สูงกว่า

เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับที่สูงกว่า

นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านการข่าว ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาทฤษฎีและยุทธวิธีด้านการหาข่าว การจัดทำข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
(2) ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ ทางด้านการปกครอง การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อประมวลรายละเอียดข้อเท็จจริงในการทำรายงานข่าวกรอง รวมทั้งต่อต้านการหาข่าว การจารกรรม การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การบ่อนทำลาย และการรักษาความปลอดภัย
(3) ใช้และประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคนิคเพื่อสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนระบบเครือข่าย
(4) วิจัยและพัฒนาเครื่องมือ/อุปกรณ์ (Hardware) และเขียนชุดคำสั่ง (Software) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) ศึกษามาตรฐานต่างๆ ด้านเครือข่าย การดูแลระบบ และความมั่นคงปลอดภัยที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน
(6) วิเคราะห์และเสนอแนะเพื่อกำหนดหรือปรับปรุงระบบงานด้านเครือข่าย การดูแลระบบความมั่นคงปลอดภัยภาครัฐให้มีมาตรฐานในการดำเนินงาน และสามารถทำงานระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(7) ออกแบบและใช้งานระบบเครือข่าย ออกแบบ และดูแลระบบด้านความมั่นคงปลอดภัยให้มีมาตรฐาน
(8) วิจัย พัฒนา และร่วมกับส่วนงานอื่นๆ ในการทดสอบในลักษณะการพิสูจน์แนวคิด (Proof-of-concept) เพื่อทดสอบด้านเครือข่าย การออกแบบ และดูแลระบบด้านความมั่นคงปลอดภัย สามารถใช้งานได้จริงในทางปฏิบัติ

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทำสถิติ รายงาน ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานการข่าว เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ หรือมาตรการต่าง ๆ

จากลักษณะงานที่ปฏิบัติข้างต้นผู้สมัครจึงควร
– สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
– มีความอดทน สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่กดดัน
– มีคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่แสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการข่าวตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ช่วยติดตามและสังเกตความเคลื่อนไหว สถานการณ์ และพฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์การ และสื่อมวลชนที่เป็นเป้าหมายด้านการข่าว เพื่อให้การดำเนินงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
(2) ช่วยตรวจสอบและสืบสวนประวัติและพฤติการณ์ของข้าราชการและลูกจ้างในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสำรวจตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บังคับบัญชานำไปกำหนดนโยบาย หรือ แผนการปฏิบัติงาน
(3) ร่วมกำหนดแผนและปฏิบัติการ รวมทั้งปฏิบัติงานในการต่อต้านการหาข่าว การจารกรรม การก่อวินาศกรรม การบ่อนทำลาย การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) เก็บรวบรวมข่าวสาร สรุปและรายงานการปฏิบัติการ ประมวลรายละเอียดข้อเท็จจริงเพื่อทำรายงานข่าวกรอง

2. ด้านการบริการ
ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในทางการข่าว เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
(2) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
(3) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด

2. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

วิชาที่สอบ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
1. วิชาความรู้ด้านไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน อาทิ ความรู้ด้านไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เครื่องมือตรวจวัดไฟฟ้า เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักไวยกรณ์ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้น ๆ ในระดับเบื้องต้น

เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
1. วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการติดตาม รวบรวมข่าวสาร และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การกินดีอยู่ดีของประชาชน และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักไวยกรณ์ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้น ๆ ในระดับเบื้องต้น

นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
1. วิชาความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงความรู้ทางวิชาการที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่สมัคร ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีการออกแบบ และดูแลระบบด้านความมั่นคงปลอดภัย การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย
2. วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สำคัญด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ ความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศไทย รวมถึงความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
3. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการให้สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ หรือเรียงความ การใช้ไวยากรณ์

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 6 ก.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments