Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-18 พ.ค. 2561 รวม 35 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://iqepi.com/44264/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานโสตทัศนศึกษา,ช่างฝีมือทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 35
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนปรุง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 พ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์



กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง

เรื่อง 

ด้วยโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
กลุ่ม วิชาชีพเฉพาะ (ข)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท

ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
กลุ่ม บริการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
กลุ่ม บริการ
จำนวน 31 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
1. ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท
2. ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับงรองการทำงาน อัตราค่าจ้าง 8,300 บาท
3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ การดูแลขั้นพื้นฐานในการช่วยเหลือดูแลคนไข้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ และพยาบาล เช่น ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราค่าจ้าง 8,300 บาท

ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา
กลุ่ม บริการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 8,300 บาท

ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป
กลุ่ม บริการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 8,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมีอินทรีย์

พนักงานประจำห้องยา

ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
 2. ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน
 3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ การดูแลขั้นพื้นฐานในการช่วยเหลือดูแลคนไข้ภายใต้การควบคุมของแพทย์และพยาบาล เช่น ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี

พนักงานโสตทัศนศึกษา

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาศิลปประยุกต์ สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ

ช่างฝีมือทั่วไป

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างกลโลหะ สาขาวิชาช่างยนต์

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมสุขภาพจิต :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุงโรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 – 18 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053908500

ต่อ 60447-60449

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 23 พ.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสุขภาพจิต

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments