Categories
งานราชการอื่นๆ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น อบจ. รวม 20 อัตรา เปิดรับสมัครสอบ 15 พ.ค. -25 พ.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น อบจ.

ลิงค์: https://iqepi.com/44185/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,บรรณารักษ์,ครู,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,โภชนาการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,800
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 พ.ค. – 25 พ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สอบท้องถิ่น อบจ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ในตำแนห่งต่างๆ ที่ว่างอยู่ จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 20 อัตรา

 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 3. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฏศิลป์
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 4. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกชีววิทยา
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 5. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 6. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกคหกรรม
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 7. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 8. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์
  จำนวน 4 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 9. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 10. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 11. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 12. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,285 บาท
 13. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (เงินอุดหนุน)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,400 บาท
 14. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (เงินอุดหนุน)
  จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,400 บาท
 15. ตำแหน่ง ผู้ช่วยโภชนาการ (เงินอุดหนุน)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียกวัน ในสาขาวิชาหรือทาง เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ผู้ช่วยบรรณารักษ์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียไบด้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ครูผู้ช่วย

 1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
 2. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ในสาขาวิชาเอกอย่างใดอย่างหนึ่งตามกลุ่มสาขาวิชาเอก/ทาง ดังนี้
  1. กลุ่มวิชานาฎศิลป์
   1. การละคร
   2. การสอนนาฏสังคีต
   3. นาฏศิลป์และการละคร
   4. นาฏยศาสตร์
   5. นาฏศาสตร์
   6. นาฏศิลป์สากลศึกษา
   7. นาฏศิลป์สากล
   8. นาฏศิลป์ไทยศึกษา
   9. นาฏศิลป์ไทย
   10. นาฏยศิลป์
   11. นาฏศิลป์ศึกษา
   12. นาฏศิลป์
  2. กลุ่มวิชาชีววิทยา
   1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
   2. การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
   3. ชีวเคมี
   4. ชีววิทยาทั่วไป
   5. ชีววิยทาประยุกต์
   6. การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
   7. การสอนชีววิทยา
   8. ชีววิทยา
  3. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
   1. ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   2. ไทยคดีศึกษา
   3. โบราณคดี
   4. การปกครอง
   5. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต
   6. ปรัชญา
   7. การสอนสังคมระดับมัธยมศึกษา
   8. การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
   9. ศาสนศึกษา
   10. ศาสนาศึกษา
   11. การสอนพุทธศาสนา
   12. การอสนพระพุทธศาสนา
   13. พระพุทธศาสนา
   14. พุทธศาสนา
   15. พุทธจิตวิทยา
   16. บาลีพุทธศาสตร์
   17. จริยศึกษา
   18. ศาสนาและปรัชญา
   19. ปรัชญาและศษสนา
   20. ศาสนา
   21. ประวัติศาสตร์
   22. ภูมิศาสตร์
   23. การบริการและการปกครองท้องถิ่น
   24. การเมืองการปกครอง
   25. การบริหารรัฐกิจ
   26. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
   27. การสอนภูมิศษสตร์
   28. พัฒนามนุษย์และสังคม
   29. รัฐศาสตร์
   30. นิติศาสตร์
   31. รัฐประศาสนศาสตร์
   32. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
   33. สังคมสงเคราะห์
   34. พัฒนาสังคม
   35. การพัฒนาชุมชน
   36. วัฒนธรรมศึกษา
   37. สังคมศาสตร์การพัฒนา
   38. สังคมศาสตร์
   39. สังคมวิทยาและมานุษญวิทยา
   40. สังคมวิทยา
   41. การสอนสังคมศึกษา
   42. สังคมศึกษา
  4. กลุ่มวิชาคหกรรม
   1. ผ้าและเครื่องแต่งกาย
   2. อาหารและโภชนาการ
   3. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
   4. พัฒนาการเด็กและครอบครัว
   5. โภชนาการชุมชน
   6. โภชนศาสตร์ศึกษา
   7. สุขาภิบาลอาหาร
   8. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
   9. วิศซกรรมกระบวนการอาหาร
   10. เทคโนโลยีการอาหาร
   11. เทคโนโลยีอาหาร
   12. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   13. วิทยาศาสตร์การอาหาร
   14. คหกรรมศาสตร์ศิลป์
   15. คหกรรมศาสตร์ศึกษา
   16. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
   17. คหกรรมศาสตร์
  5. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
   1. ภาษาอังกฤษ
   2. การสอนภาษาอังกฤษ
   3. วรรณคดีอังกฤษ
   4. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
   5. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
   6. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   7. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
   8. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
   9. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   10. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
   11. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
   12. อังกฤษธุรกิจ
   13. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
   14. การสอนวิชาภาษาปัจจุับนต่างประเทศ (อังกฤษ)
   15. วิธีสอนภาษาอังกฤษ
   16. ภาษาอังกฤษชั้นสูง
   17. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
   18. การสอนภาษาต่างประเทศ
   19. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
  6. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
   1. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
   2. คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
   3. สถิติศาสตร์
   4. การศึกษาคณิตศาสตร์
   5. คณิตศาสตร์ศึกษา
   6. คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
   7. คณิตศาสตร์สถิติ
   8. สถิติคณิตศาสตร์
   9. การสอนคณิตศาสตร์
   10. สถิติประยุกต์
   11. สถิติ
   12. การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
   13. คณิตศาสตร์ประยุกต์
   14. คณิตศาสตร์
  7. กลุ่มวิชาพลศึกษา
   1. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
   2. การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
   3. พลานามัย
   4. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
   5. วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)
   6. การฝึกและการจัดการกีฬา
   7. วิทยาศาสตร์การกีฬา
   8. พลศึกษา
  8. กลุ่มวิชาปฐมวัย
   1. การศึกษาปฐมวัย
   2. การปฐมวัย
   3. การปฐมวัยศึกษา
   4. ปฐมวัยศึกษา
   5. การอนุบาลศึกษา
   6. อนุบาลศึกษา
   7. อนุบาล
  9. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
   1. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
   2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   3. คอมพิวเตอร์และสถิติ
   4. วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
   5. เทคโนโลยีสารสนเทศ
   6. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
   7. ระบบสารสนเทศ
   8. ธุรกิจคอมพิวเตอร์
   9. คอมพิวเตอร์ศึกษา
   10. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
   11. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
   12. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   13. ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
   14. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
   15. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   16. ศาสตร์คอมพิวเตอร์
   17. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   18. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
   19. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   20. วิทยาการคอมพิวเตอร์
   21. คอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีเลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (เงินอุดหนุน)

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (เงินอุดหนุน)

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ผู้ช่วยโภชนาการ (เงินอุดหนุน)

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ. :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 1) สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 – 25 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments