Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 พ.ค. -18 พ.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://iqepi.com/44154/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ตรัง (วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 พ.ค. – 18 พ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
รหัสกลุ่มวิชา : 206 ช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา
รหัสกลุ่มวิชา : 601 อาหารและโภชนการ จำนวน 1 อัตรา
รหัสกลุ่มวิชา : 311 คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
รหัสกลุ่มวิชา : 305 การตลาด จำนวน 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา
  • ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  • อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ โภชนาการชุมชน โภชนบำบัด โภชนวิทยา เทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหาร ธุรกิจอาหาร อุตสาหกรรมอาหารและบริการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการ สารสนเทศคอมพิวเตอร์ เทคโนดลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การตลาด การตลาด การขาย ธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการทั่วไป (การตลาด) ธุรกิจศึกษา (การตลาด) การโฆษณา
 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องรับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ณ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 23 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 – 18 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 24 พ.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments