Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ค. -7 พ.ค. 2561 รวม 5 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://iqepi.com/44069/ หรือ
ตำแหน่ง: นักการแพทย์แผนจีน,ทันตแพทย์,ช่างเครื่องกล,ช่างโลหะ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลตำรวจ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ค. – 7 พ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ

เรื่อง

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง : ช่างโลหะ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

ชื่อตำแหน่ง : นักการแพทย์แผนจีน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างโลหะ

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโลหะการหรือเครื่องมือกลหรือช่างยนต์ หรือ
 2. ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
 3. คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
 4. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านโลหะไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย งานเอกชนที่โรงพยาบาลตำรวจเชื่อถือ

ช่างเครื่องกล

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกลหรือเครื่องยนต์ หรือ
 2. ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
 3. คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
 4. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเครื่องกล หรือเครื่องยนต์ หรือระบบปรับอากาศ หรืองานด้านเครื่องมือแพทย์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงพยาบาลตำรวจเชื่อถือ

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ได้รับประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภาหรือสถาบันที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ที่มีกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

นักการแพทย์แผนจีน

ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาแพทย์แผนจีน หรือ การแพทย์แผนจีนบัณฑิตและได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขา การแพทย์แผนจีน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ช่างโลหะ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านช่างโลหะ ดูแล ควบคุม ตรวจ ซ่อมแซม ดัดแปลง แก้ไขเครื่องมือและ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำด้วยโลหะ หรืออลูมิเนียม และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุ และครุภัณฑ์ อื่น ๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งสิ่งก่อสร้าง ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำข้อมูลเชิงทักษะเฉพาะด้าน และทักษะทั่วไปให้กับ บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ช่างเครื่องกล

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตรวจสอบ บำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องยนต์ ระบบปรับอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ งานติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือ ประมาณราคาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งาน สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อม เพื่อเป็นข้อมูล หลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงงาน รวมทั้งติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และให้ คำแนะนำและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงาน

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยทันตแพทย์ ช่วยส่งเครื่องมือให้กับทันตแพทย์และช่วยข้างเก้าอี้ จัดเตรียม เครื่องมือสำหรับทันตแพทย์พร้อมใช้งาน บำรุงรักษาเครื่องมือ งานทำความสะอาด อบนึ่ง ฆ่าเชื้อโรค เครื่องมือทันตกรรม นัดผู้ป่วยเพื่อเตรียมการรักษา ลงบันทึกงานเอกสาร งานพัฒนาคุณภาพและสถิติที่ เกี่ยวข้องกับการรักษาทางทันตกรรม และงานอื่น ๆ ที่ทันตแพทย์มอบหมาย

นักการแพทย์แผนจีน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจ การบำบัดโรค การป้องกันโรค หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย ตามศาสตร์และความรู้แบบแพทย์แผนจีน เช่น การฝังเข็ม การนวด การเลือกอาหาร เป็นต้น และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

 

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายธุรการกำลังพล (งานทะเบียนพล) กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลตำรวจ เลขที่ ชั้น 4 อาคารศรียานนท์ โรงพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 7 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 11 พ.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments