Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 พ.ค. -23 พ.ค. 2561 รวม 22 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลิงค์: https://iqepi.com/43990/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานเทคโนโลยีพลังงาน,นายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 พ.ค. – 23 พ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภาษาอังกฤษ)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานเทคโนโลยีพลังงาน
อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช. – ปวส.

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)
อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช. – ปวส.

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)
อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช. – ปวส.

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)
อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช. – ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภาษาอังกฤษ)

ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือ สาขาวิชารัฐศาสตร์

พนักงานเทคโนโลยีพลังงาน

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่าง (ทางช่างไฟฟ้า หรือ ทางช่างไฟฟ้ากำลัง หรือ ทางช่างยนต์
หรือ ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์)

นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่าง (ทางช่างเครื่องกล หรือ ทางช่างยนต์ หรือ ทางช่างกล
โรงงาน หรือ ทางช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่าง (ทางช่างไฟฟ้า หรือ ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือ
ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์)

นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่าง (ทางช่างโยธา หรือ ทางช่างก่อสร้าง หรือ ทางช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภาษาอังกฤษ)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดี โดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อประสานงาน เจรจา สื่อสาร กับบุคคล/หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศได้ โดยสรุปรายงาน สรุปประเด็นความสำคัญที่เกิดจากการติดต่อประสานงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ จัดทำเอกสารทางราชการเป็นภาษาต่างประเทศ การแปลเอกสาร การวิเคราะห์และประมวลนโยบาย มาตรการ เทคโนโลยีในการร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน และสามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้ จัดประชุมนานาชาติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมา

พนักงานเทคโนโลยีพลังงาน

ปฏิบัติงานซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)

ปฏิบัติงานซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานประจำ ณ ต่างจังหวัดได้

นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)

ปฏิบัติงานซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานประจำ ณ ต่างจังหวัดได้

นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)

ปฏิบัติงานซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานประจำ ณ ต่างจังหวัดได้

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. – 23 พ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 31 ก.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments