Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-26 เม.ย. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมศุลกากร

กรมศุลกากร

ลิงค์: https://iqepi.com/43986/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 2 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ เก็บรวบรวมข้อมูลและข่าวสารต่างๆ จัดทำข่าวสาร เอกสารให้ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ปาฐกถาอภิปราย สัมมนา จัดนิทรรศการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือรัฐบาล หรือนโยบายของรัฐบาล เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายการประชาสัมพันธ์หรือตามกฎหมาย
 2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมศุลกากร :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เลขที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 อาคารสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 26 เม.ย. 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมศุลกากร

แผนที่ | | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments