Categories
งานราชการอื่นๆ

กสท เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 เม.ย. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กสท

กสท

ลิงค์: https://iqepi.com/43931/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่AgentCATContactCenter
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กสท. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง)

เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อและเรียกปกบิัติงานเมื่อมีอัตราว่าง

ด้วยฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) คุณวุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center ประจำส่วนบริการสัมพันธ์ (Contact Center) ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ทำสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี ได้รับอัตราค่าจ้างรายวัน วันละ 500 บาท โดยจะได้ทำการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อเรียกรายงานตัวและปฏิบัติงานเมื่อมีอัตราว่างต่อไป

จึงกำหนดหลักเกณฑ์การับสมัครไว้ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 3. หากมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะในการพิมพ์สัมผัส, ใช้ Computer และ อินเตอร์เน็ต
 5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี น้ำเสียงดีน่าฟัง เหมาะกับการเป็นผู้ให้บริการ
 6. มีทักษะในการจับประเด็นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของลูกค้า
 7. มีความสามารถในการสื่อสารหรืออธิบายสื่อความให้ลูกค้าเข้าใจได้
 8. สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 9. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวร/กะได้ ตามเวลาที่ บมจ. กสท. โทรคมนาคม กำหนด
 10. หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้าน Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบสมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) ดาวน์โหลดได้จากแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กสท :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัคร สถานที่รับสมัครและส่งเอกสารทางไปรษณีย์ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี เลขที่ ส่วนพัฒนา CAT Contact Center ฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 144 ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี 299 ถ.ติวานนท์ แขวงบางกระสอ เขตเมืองนนทบุรีกรุงเทพมหานคร11000 ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 25 เม.ย. 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.021047084

หรือ 021047086

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 2 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กสท

ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments