Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-17 เม.ย. 2561 รวม 15 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ลิงค์: https://iqepi.com/43917/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประเมินหลักทรัพย์,นักบัญชี,หัวหน้าส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม,พนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส,พนักงานป้องกันการทุจริต
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ฝ่ายการบัญชี ศูนย์ป้องกันการทุจริต ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

พนักงานประเมินหลักทรัพย์อาวุโส (เกรด 6-7)
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
จำนวน 11 อัตรา

นักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส (เกรด 5-8)
ส่วนพัฒนาระบบบัญชีและกิจกรรมพิเศษ
ฝ่ายการบัญชี
จำนวน 1 อัตรา

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม (เกรด 9 -10)
ศูนย์ป้องกันการทุจริต
จำนวน  1 อัตรา

พนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส (เกรด 6 – 8)
ศูนย์ป้องกันการทุจริต
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานป้องกันการทุจริต (เกรด 5)
ศูนย์ป้องกันการทุจริต
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานประเมินหลักทรัพย์อาวุโส (เกรด 6-7)

 1. คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 2. อายุไม่เกิน  40  ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 3. เป็นผู้ประเมินหลักชั้นสามัญขึ้นไป (โดย ณ วันที่สมัครบัตรผู้ประเมินหลัก   ยังไม่หมดอายุ)
 4. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 5. มีประสบการณ์ด้านการประเมินราคาหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5  ปี

นักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส (เกรด 5-8)

 1. คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบัญชี
 2. อายุไม่เกิน  35  ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 1  ปี

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม (เกรด 9 -10)

 1. คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์/เศรษฐศาสตร์/กฎหมาย/การเงิน
 2. อายุไม่เกิน  40  ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 3. ประสบการณ์ทำงาน
  – ด้านวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ กฎหมาย ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง)
  ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 7 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 5 ปี
  – ด้านวิชาชีพ Fraud (ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือด้าน  การป้องกันความเสี่ยงการทุจริต)
  ปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 1 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 1 ปี
  – ด้านสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า  5 ปี
 4. หากมีใบประกาศนียบัตร ทางด้าน Project Management หรือ Cobit Certify หรือ ISO 27001 หรือ IT Service หรือ AML หรือ กฎหมาย หรือ อาชญาวิทยา หรือ นิติวิทยาศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส (เกรด 6 – 8)

 1. คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/สถิติ/เศรษฐศาสตร์/กฎหมาย/การเงิน
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  ประสบการณ์ทำงาน
  – ด้านวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ กฎหมาย ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง)
 3. ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 5 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3 ปี
  – ด้านวิชาชีพ Fraud (ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือด้าน  การป้องกันความเสี่ยงการทุจริต )
  ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 1 ปี
  – ด้านสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

พนักงานป้องกันการทุจริต (เกรด 5)

 1. คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เศรษฐศาสตร์/กฎหมาย/การเงิน
 2. ด้านวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ กฎหมาย ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง)
 3. ด้านสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

 


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 17 เม.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments