Categories
งานราชการอื่นๆ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น อบต.บางแก้ว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 เม.ย. 2561 รวม 55 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น อบต.บางแก้ว

ลิงค์: https://iqepi.com/43908/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างสำรวจ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,แพทย์แผนไทย,นักกายภาพบำบัด,บุคลากรสนับสนุนการสอน,ครู
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,800
อัตราว่าง: 55
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สอบท้องถิ่น อบต.บางแก้ว เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 จำนวน 15 ตำแหน่ง 55 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง มี 15 ตำแหน่ง 55 อัตรา ดังนี้

1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา

2. กองคลัง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

3. กองช่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • คนงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา
 • คนงานประจำรถขยะ จำนวน 7 อัตรา

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย) จำนวน 4 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (เอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (เอกคณิตศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (เอกภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (เอกประถมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (เอกดนตรีไทย-สากล) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (เอกพละศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • ภารโรง จำนวน 2 อัตรา

6. กองสวัสดิการสังคม

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบต.บางแก้ว :ตนเอง
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรด้วยตนเอง ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 20 เม.ย. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 24 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น อบต.บางแก้ว คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments