Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 เม.ย. -4 พ.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลิงค์: https://iqepi.com/43850/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิทยาศาสตร์,นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 เม.ย. – 4 พ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาบัญชีบัณฑิต หรือปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. บันทึก ตรวจสอบ และปรับปรุงรายการบัญชีด้านรับ-นำส่งรายได้แผ่นดินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
2. ตรวจสอบความถูกต้องการรับเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณกับบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
3. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและกำหนดรหัสบัญชีแยกประเภทในระบบ
4. รับ-ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายนำเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
5. จัดเก็บเอกสารบัญชีการเงินให้เป็นระบบ
6 .ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นักวิทยาศาสตร์

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. เก็บตัวอย่าง ตรวจวัดวิเคราะห์ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรมด้านน้ำ อากาศ เสียง ดินและน้ำใต้ดิน กากอุตสาหกรรมหรืออื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ร่วมกำหนดมาตรฐาน เทคนิค และร่วมจัดทำคู่มือมาตรฐานวิธีการตรวจวัดวิเคราะห์ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรม
3. บำรุงรักษาและทวนสอบเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
4. ตรวจสอบ ควบคุมและจัดเก็บวัสดุสารเคมี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรืออื่นๆ
5. ตรวจกำกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักทรัพยากรบุคคล

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. จัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ และการขอมีบัตรต่างๆ ตามพระราชบัญญัติที่กำหนดไว้
2. บันทึก ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในระบบสารสนเทศ เพื่อให้มีข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
3. ดำเนินการบันทึกข้อมูลใน ก.พ.7 ของข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
4. ร่วมปรับปรุงระบบสารสนเทศข้อมูลบุคคล และให้บริการด้านข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงตามเวลา
5. จัดทำเอกสาร หนังสือรับรอง หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองเงินกู้ เป็นต้น
6. ให้บริการด้านข้อมูลบุคคล ข้อมูลทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงตามเวลา และเป็นประโยชน์ในการดำเนินการต่างๆ
7. จัดเก็บและรักษาทะเบียนประวัติของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ รวมทั้งเอกสารและหนังสือราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทะเบียนประวัติ เอกสาร และหนังสือราชการต่างๆ มีความปลอดภัย ครบถ้วน และสมบูรณ์ในการนำไปใช้ได้อย่างทันที
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. – 4 พ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 1 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments