Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ 23 เม.ย. -23 พ.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลิงค์: https://iqepi.com/43848/ หรือ
ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 27,130-35,700
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 เม.ย. – 23 พ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2561

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 27,130 บาท(ปริญญาโท), 35,700 บาท(ปริญญาเอก) บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาโท
– ปริญญาเอก

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารการปฏิบัติการ (Operations Management) หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารการปฏิบัติการ (Operations Management) และ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย ที่ ก.พ.หรือ ก.พ.อ. รับรอง หรือ เป็นชาวต่างประเทศ  ดังนี้
  ประเภทการทดสอบภาษาอังกฤษคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ

  1. TOEFL
   1. Paper Based (คะแนนเต็ม 667) 550
   2. Computer Based (คะแนนเต็ม 300) 213
   3. Internet Based (คะแนนเต็ม 120) 79
  2. IELTS (คะแนนเต็ม 9) 6.5
  3. TU – GET (คะแนนเต็ม 1,000) 550
  4. CU – TEP (คะแนนเต็ม 120) 75
 3. สำเร็จการศึกษาโดยต้องมีระดับผลการศึกษา ดังนี้
  กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
  – ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
  – ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
  – ระดับปริญญาเอก มีผลการศึกษาดีเด่น
  – จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
  กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและ/หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก
  – ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
  – ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
  – จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
  กรณีผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์จะต้องมีประสบการณ์การสอน ความรู้ความสามารถ
  พิเศษที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ผลงานวิชาการ และหรือรายละเอียดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือความรู้ความสามารถพิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณา และจะส่งคืนภายหลัง (กรณีระดับผลการศึกษาไม่เข้าข่าย ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้)

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น


วิธีการสมัครงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :ตนเอง
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ที่สำนักเลขานุการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. – 23 พ.ค. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.026132253

และ 026965737, 026965742


ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments