Categories
งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สพฐ. (สพป.นครราชสีมา เขต 2) เปิดรับสมัครสอบ 17 เม.ย. -23 เม.ย. 2561 รวม 16 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

สพฐ.

สพฐ. (สพป.นครราชสีมา เขต 2)

ลิงค์: https://iqepi.com/43844/ หรือ
ตำแหน่ง: บุคลากรวิทยาศาสตร์,บุคลากรคณิตศาสตร์,ครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ,อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 เม.ย. – 23 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สพฐ. (สพป.นครราชสีมา เขต 2) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบรปะมาณรายจ่าย

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณรายจ่าย สำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อทดแทนอัตราว่างของโรงเรียนในสังกัด และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

 1. บุคลากรวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
  1. โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง อำเภอจักราช
  2. โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ อำเภอโชคชัย
  3. โรงเรียนบ้านพระ อำเภอหนองบุญมาก
 2. บุคลากรคณิตศาสตร์ 3 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
  1. โรงเรียนวัดหนองจอก อำเภอจักราช
  2. โรงเรียนบ้านพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  3. โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย อำเภอจักราช
 3. ครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ 3 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
  1. โรงเรียนวัดกุดจอกใหญ่ อำเภอโชคชัย
  2. โรงเรียนบ้านหนองสาย อำเภอห้วยแถลง
  3. โรงเรียนราษฎร์บำรุง อำเภอจักราช
 4. อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรยน 7 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
  1. โรงเรียนบ้านห้วยปอ, บ้านแสนสุข อำเภอห้วยแถลง
  2. โรงเรียนบ้านหนองม่วง, บ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
  3. โรงเรียนบ้านหัวทำนบ, บ้านหนองบัวรองสามัคคี อำเภอห้วยแถลง
  4. โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว, บ้านบึงพระ อำเภอโชคชัย
  5. โรงเรียนบ้านดอน, วัดพะโค, บ้านบึงไทย อำเภอโชคชัย
  6. โรงเรียนชุมพลพลับพลา, บ้านกอกวิทยา,วัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
  7. โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา, บ้านกรูด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์

 1. เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติการสอน หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

ตำแหน่ง บุคลากรคณิตศาสตร์

 1. เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติการสอน หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

ตำแหน่ง ครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยทุกสาขาวิชา
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติการสอน หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ ดังนี้
  1. งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียน และหนังสือราชการต่างๆ
  2. งานพัสดุ จัดลงทะเบียนคุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  3. งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
  4. งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการหรือติดต่อราชการ
  5. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ใบสมัครขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขค 2
 • *ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ฉบับจริง พร้อมสำเนา (กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ บุคลากรคณิตศาสตร์ และครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ)

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สพฐ. (สพป.นครราชสีมา เขต 2) :ตนเอง
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สพฐ. (สพป.นครราชสีมา เขต 2) ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. – 23 เม.ย. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 30 เม.ย. 2561
สอบวันที่: 5 พ.ค. 2561
ประกาศผลสอบ: 11 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สพฐ. (สพป.นครราชสีมา เขต 2) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments