Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 8 เม.ย. -18 เม.ย. 2561 รวม 80 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://iqepi.com/43842/ หรือ
ตำแหน่ง: กะลาสี,นายท้ายเรือกลชายทะเล,ช่างเครื่องเรือ,นายช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการขนส่ง,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,วิศวกร,นักเดินเรือ,นายช่างกลเรือ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.*,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี*,เฉพาะ
อัตราเงินเดือน: 13,285-25,420
อัตราว่าง: 80
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 เม.ย. – 18 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

ที่ 2/2561

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการเอกชน

ด้วย สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัิงานด้านการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ภายในสเขตท่าเรือศรีราชา ควบคุมมลภาวะทางทะเลและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณืการควบคุมการจราจรทางน้ำ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง และจำนวนที่รับสมัคร

 1. กะลาสี
  จำนวน 9 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,285 บาท
 2. นายท้ายเรือกลชายทะเล
  จำนวน 11 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,285 บาท
 3. ช่างเครื่องเรือ
  จำนวน 12 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,285 บาท
 4. นายช่างไฟฟ้า
  จำนวน 4 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
 5. เจ้าพนักงานธุรการ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
 6. นักวิชาการขนส่ง
  จำนวน 15 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  จำนวน 4 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
 8. วิศวกร (ไฟฟ้า)
  จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 9. วิศวกร (โทรคมนาคม)
  จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 10. นักเดินเรือ
  จำนวน 8 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 19,440-25,420 บาท
 11. นายช่างกลเรือ
  จำนวน 12 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 19,440-25,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

กะลาสี

ได้รับวุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย

นายท้ายเรือกลชายทะเล

ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง และมีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ช่างเครื่องเรือ

ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และมีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวักบารซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

นายช่างไฟฟ้า

ได้รับวุฒิ ปวส. (สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม)

เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขา**

นักวิชาการขนส่ง

ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี (ทุกสาขา)**

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์

วิศวกร (ไฟฟ้า)

ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ทางไฟฟ้า

วิศวกร (โทรคมนาคม)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โทรคมนาคม

นักเดินเรือ

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการเดินเรือ และ ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 1. ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือ ประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500-3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือ ที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 2. ประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือ ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500-3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือ ที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 3. ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือ ที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

นายช่างกลเรือ

 1. ประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือ ที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 2. ประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750-3,000 กิโลวัตต์ จากกรมเจ้าท่า หรือ ที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 3. ประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือ ที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมเจ้าท่า :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์
ผู้ประสงค์จะสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานถึง สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน”) โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็ฯสำคัญ
 • สมัคร้ดวยตนเอง ณ สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เลขที่ สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ท่าเรือแหลมฉบัง แขวงทุ่งสุขลา เขตศรีราชากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. – 18 เม.ย. 2561สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.038400270

  หรือ 038400271

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 25 เม.ย. 2561
สอบวันที่: 27 เม.ย. 2561
ประกาศผลสอบ: 8 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments