Categories
งานราชการอื่นๆ

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ 23 เม.ย. -11 พ.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

สตง.

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ลิงค์: https://iqepi.com/43829/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-21,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 เม.ย. – 11 พ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม)

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ

ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

ด้วยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ เข้าทำงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง สถานที่บรรจุ และจำนวนที่จะบรรจุ

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3
รหัส 101 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
รหัส 201 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี
จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ

 • พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางด้านบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

  *ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 6,000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพำิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
   
 • พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
  วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวมอัตราค่าจ้าง 11,400 บาท*ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 6,000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพำิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางด้านบัญชี

พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด เลขานุการ หรือพณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี เลขที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี อาคารสวัสดิการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 6 ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนนทบุรี(หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. – 11 พ.ค. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.034259241

หรือ 034259242 ต่อ 2322 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 21 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments