Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบท้องถิ่น 2563-2564

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 เม.ย. -1 พ.ค. 2561 รวม 80 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลิงค์: https://iqepi.com/43756/ หรือ
ตำแหน่ง: 80อัตรา,เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-12,650
อัตราว่าง: 80
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 เม.ย. – 1 พ.ค. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 80 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญยาตรีปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำความเห็นเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. สำรวจ จัดเก็บข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำในเบื้องต้น ติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางคำสั่งและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 2. ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำความเห็นเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการคลัง ด้านการบริหารจัดการและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเบื้องต้นในการจัดบริการสาธารณะและการศึกษาในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 4. ส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ภาคประชาชนเพื่อให้ชุมชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างของกรม ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงิน ด้านการคลัง ด้านการบริหารจัดการและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ด้านการบริการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. นิเทศและให้คำปรึกษา แนะนำ กำหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ
 2. ร่วมส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ แก่ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

หลักสูตรและวิธีการสอบ

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ประกอบด้วย

1. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

 1. ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
 2. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สภาพการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
 3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  2. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  3. กฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  4. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  5. กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  6. กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
  7. ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
  8. ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ
  9. ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ
 4. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย

2. ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง

ความรู้เกี่ยวกับส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่

 1. กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 2. กฎหมายว่าด้วยเทศบาล
 3. กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
 4. กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. กฎหมายว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้

1. การประเมินด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยา (ไม่มีผลเป็นคะแนน)

เป็นการวัดคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขันด้วยวิธีตามหลักวิชาการด้านจิตวิทยาเพื่อประกอบการสัมภาษณ์

2. การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งและคุณลักษณะที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. – 1 พ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 11 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments