Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-4 เม.ย. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://iqepi.com/43714/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น (วิทยาลัยการอาชีพพล)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพลขอนแก่น

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพพล จึงประกาศรับสมัครเืพ่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
ชื่อกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชา สาขาภาษาไทย (101)
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนรายเดือน 18,000 บาท

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
ชื่อกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชา สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม (207)
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนรายเดือน 18,000 บาท

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
ชื่อกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชา สาขาคณิตศาสตร์ (104)
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนรายเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชา สาขาภาษาไทย (101)
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาภาษาไทย (คุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา ได้แก่ ภาษาไทย การสอนภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีไทย ไทยศึกษา ภาษาไทยและการสื่อสาร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชา สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม (207)
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม (คุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา ได้แก่อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมศิลป์ (อิเล็กทรอนิกส์) ไฟฟ้าสื่อสาร อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้าสื่อสาร) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทคโนโลยีโทรคมนาคม)
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชา สาขาคณิตศาสตร์ (104)
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติและการวิจัย การวัดและประเมินผล การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา สถิติต สถิติประยุกต์ การศึกษาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยการอาชีพพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments