Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 เม.ย. -11 เม.ย. 2561 รวม 8 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://iqepi.com/43691/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิศวกรโยธา,พนักงานวางผังเมือง,พนักงานภูมิสถาปนิก,พนักงานระบบคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 เม.ย. – 11 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมโยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพมหานคร

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมืองประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา พนักงานวางผังเมือง พนักงานภูมิสถาปนิก และพนักงานระบบงานคอมพิเตอร์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน และขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

พนักงานวิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

พนักงานวางผังเมือง
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

พนักงานภูมิสถาปนิก
อัตราเงินเดือน : 18000-18960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

พนักงานระบบคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิศวกรโยธา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะ ซ่อมแซม หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นไปตามหลักวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบ แบบแปลนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัย ศึกษาและทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธา ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะ ซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหางานวิศวกรรมโยธา พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จัดทำรายละเอียดและรายการด้านคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคประกอบผังเมือง ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และจัดทำแผนผังระบบคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณงานโครงสร้าง ความรู้เกี่ยวกับปฐพีกลศาสตร์ งานคอนกรีต งานวิศวกรรมการผังเมือง ด้านการสำรวจ การวางแผน และออกแบบคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค

พนักงานวางผังเมือง

ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา พัฒนา จัดทำหลักเกณฑ์ และกำหนดมาตรฐานงานวางผังเมือง คิดค้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคงานวางผังเมือง ให้การศึกษาอบรม ให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านผังเมือง กำหนดแนวทางปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานวางผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ
ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พระราชบัญญัติระเบียบ-บริหารราชการแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง- อำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ความรู้ทั่วไปเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านการผังเมือง เกี่ยวกับกระบวนการในการวางผังทฤษฎีและองค์ความรู้ด้านผังเมือง และความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผังเมือง การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และการพัฒนาเมือง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานภูมิสถาปนิก

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางภูมิสถาปัตยกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบวางผัง การออกแบบรายละเอียด การเขียนแบบ การปรับปรุง แก้ไขหรือดัดแปลงงานภูมิสถาปัตยกรรม ทั้งงานภูมิสถาปัตยกรรมทั่วไปและงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ การอำนวยการควบคุมการก่อสร้าง การอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภูมิทัศน์ตามรูปแบบรายการที่กำหนด โดยมุ่งเน้นความถูกต้อง ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย และเพื่อการอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ด้านออกแบบ งานภูมิสถาปัตยกรรม ความรู้ด้านโครงสร้างในงานภูมิสถาปัตยกรรม ความรู้ด้านพืชพันธุ์ในงานสถาปัตยกรรม และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม

พนักงานระบบคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบ และวางแผนการประมวลผลข้อมูล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และการเขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลการทำงาน วางแผนงานกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูล สำหรับงานที่มีปัญหายุ่งยาก หรือมีความจำเป็นรีบด่วน ควบคุม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และคำสั่งชุดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทันกับวิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์เผยแพร่ข้อมูล และวิชาการ และการดำเนินงาน วางแผนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ข้อมูล และวิชาการ และการดำเนินงานวางแผนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้คำแนะนำ ปรึกษา อบรม ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ
ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ความรู้ทั่วไปเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์ ดังนี้ – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย และการสื่อสารข้อมูล – ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ – ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล และระบบจัดการฐานข้อมูล – ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Web Application และ Mobile Application)

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำหรับตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :ตนเอง
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 20 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมโยธาธิการและผังเมือง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments