Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 เม.ย. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลิงค์: https://iqepi.com/43685/ หรือ
ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 26,250-31,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 4/2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 4/2561 ดังนี้

ตำแหน่ง/สังกัด

   1. อาจารย์ ประจำกลุ่มสาระวิชา สังคมศึกษา
    สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
    จำนวน 1 อัตรา
    อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
   2. อาจารย์ ประจำกลุ่มสาระวิชา ภาษาอังกฤษ
    สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
    จำนวน 1 อัตรา
    อัตราเงินเดือน 26,250 บาท

อาจารย์ ประจำกลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์

  1. สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
  1. จำนวน 1 อัตรา
  1. อัตราเงินเดือน 26,250 บาท

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
 • เอกสารหรือหนังสือที่รับรองว่าคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครเป็นคุณวุฒิที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรอง (สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http://203.21.42.34/acc/index.html)
 • เอกสารที่รับรองว่าคุณวุฒิที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง (สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.mua.go.th/users/bhes/MUA_CURR/CurrCer.html) กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีเอกสารการเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ
 • ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์งานบริหารงานบุคคล http://department.kru.ac.th/kru_person/ จำนวน 1 ฉบับ
 • หากเป็นข้าราชการจะต้องมีหนังสืออนุญาตให้มาสมัครสอบจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยงาน
 • หลักฐานทุกรายการจะต้องครบถ้วนในวันที่ยื่นใบสมัคร หรืออย่างช้าภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร และในวันสมัครและวันเข้ารับการสอบโปรดแต่งกายสุภาพด้วยชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรง)

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น


วิธีการสมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี :ตนเอง
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 985 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 11 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments