Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการอื่นๆ

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 เม.ย. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://iqepi.com/43493/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน หน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร งานข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์

ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 11,500 ค่าครองชีพชั่วครว 785 บาท บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น

 1. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
 4. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส
 5. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 6. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 2 ดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน 200kb

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. คุณวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.)หรือเทียบเท่าด้านคอมพิวเตอร์
 2. อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
 3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว
 4. มีความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสามารถซ่อมแซมเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Printer, Scanner เป็นต้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ดูแลการให้บริการเปิด-ปิด และประสานงานการเข้าใช้บริการห้อง การศึกษาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ และห้องฝึกอบรมหน่วยคอมพิวเตอร์ฯ
 2. สามารถทำงานล่วงเวลาหลังเวลาราชการได้ (16.30 น.)
 3. ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ที่ปัญหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในทุกด้าน
 4. จัดสรรทรัพยากร ดูแลรักษา และตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การตรวจสอบไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 5. ประสานงานและติดต่อกับบริษัทภายนอก
 6. จัดทำเอกสารทางราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล :สมัครทางอินเทอร์เน็ต
ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 24 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments