Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 มี.ค. -30 มี.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://iqepi.com/43485/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (วิทยาลัยการอาชีพนาทวี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 มี.ค. – 30 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิทยาลัยการอาชีพนาทวีสงขลา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป ชื่อตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) อาหารและโภชนาการ รหัสสาขา 601 ประเภทวิชา คหกรรม 2. ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ภาษาอังกฤษ รหัสสาขา 102 ประเภทวิชา สามัญโดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพนาทวี 3 พนักงานราชการทั่วไป ชื่อตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) การตลาด รหัสสาขา 305 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ โดยปฏิบัติงานที่ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 1. ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) อาหารและโภชนาการ
  กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
  รหัสสาขา 601
  ประเภทวิชา คหกรรม
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท
  ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา
 2. ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ภาษาอังกฤษ
  กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
  รหัสสาขา 102
  ประเภทวิชา สามัญ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท
  ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา
 3. ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) การตลาด
  กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
  รหัสสาขา 305
  ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท
  ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อำเภอสะบ้าย้อยวิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) อาหารและโภชนาการ
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี/ประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ/โภชนาการชุมชน/โภชนบำบัด/โภชนวิทยา/เทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหาร/ธุรกิจอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารและบริการ ภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร ทั้งนี้คุณวุฒิดังกล่าวต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ หรือ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ภาษาอังกฤษ
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี/ประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร ทั้งนี้คุณวุฒิดังกล่าวต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ หรือ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • พนักงานราชการทั่วไป (ครู) การตลาด
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี/ประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การตลาด/การขาย/ธุรกิจค้าปลีก/การจัดการธุรกิจค้าปลีก/การจัดการทั่วไป(การตลาด)/ธุรกิจศึกษา(การตลาด)/การโฆษณา ภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร ทั้งนี้คุณวุฒิดังกล่าวต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ หรือ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5นิ้ว โดยถา่ยครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ตั้งแต่วันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ในวันราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 2 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments