Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มี.ค. -4 เม.ย. 2561 รวม 6 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/43476/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 13,280-15,800
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 มี.ค. – 4 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กองบัญชาการกองทัพไทยกรุงเทพมหานคร

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกในการจัดหากำลังพลเพื่อบรรจุใน ศูนย์ไซเบอร์ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ

ด้วยศูนย์ไซเบอร์ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
กลุ่มงาน บริการ
จำนวน 6 อัตรา

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน

 1. คุณวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท กับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
 2. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท กับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
 3. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท กับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. คุณวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 6 – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
 2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 3. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระวห่าง 1 ม.ค. 26 – 31 พ.ค. 43)
 4. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกหรือผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ
 5. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความสุจริตใจ
 6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 7. ไม่ป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
 8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 10. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็ฯโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน จัดพิมพ์หนังสือตอบโต้ จัดเตรียมข้อมูลการประชุม การบันทึกข้อมูล
 2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
 3. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 4. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5นิ้ว โดยถา่ยครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน สำเนาทะเบียนที่อยู่ปัจจุบันของผู้สมัคร บิดา และมารดา จำนวน 1 ชุด เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย :ตนเอง
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-16 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30-15.30 น. ณ กองธุรการ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย 127 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0257201747 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 16 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ กองบัญชาการกองทัพไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments