Categories
งานราชการอื่นๆ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครเกาะสมุย เปิดรับสมัครสอบ 19 มี.ค. -27 มี.ค. 2561 รวม 27 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครเกาะสมุย

ลิงค์: https://iqepi.com/43414/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,อื่นๆ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 27
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 มี.ค. – 27 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สอบท้องถิ่น เทศบาลนครเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครเกาะสมุย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศเทศบาลเกาะสมุย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (จ้าง) เป็นพนักงานจ้างเทศบาล จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา

 • สำนักการศึกษา
  ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • กองช่างสุขาภิบาล
  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
 • กองสวัสดิการสังคม
  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 • สำนักงานปลัดเทศบาล
  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 23 อัตรา ดังนี้

 • สำนักปลัดเทศบาล
  ตำแหน่งคนงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา (เพศชาย)
 • สำนักการช่าง
  ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา (เพศชาย)
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 11 อัตร (เพศชาย)า
 • สำนักการศึกษา
  ตำแนห่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย)
 • กองช่างสุขาภิบาล
  ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา

 • ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ท. รับรองให้รรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้
 • ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.ท. รับรอง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.ท. รับรอง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.ท. รับรอง
 • ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  ดูรายละเอียดจากประกาศรับสมัครสอบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
 • ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  ดูรายละเอียดจากประกาศรับสมัครสอบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 23 อัตรา ดังนี้

 • ตำแหน่งคนงานดับเพลิง
  ดูรายละเอียดจากประกาศรับสมัครสอบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
 • ตำแหน่งคนงานทั่วไป
  ดูรายละเอียดจากประกาศรับสมัครสอบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1นิ้ว โดยถา่ยครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ถ่ายสำเนากระดาษขนาด A4 เท่านั้นและให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย ยกเว้น ข้อ 5

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลนครเกาะสมุย :ตนเอง
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล อาคารอ่างทอง (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 27 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 30 มี.ค. 2561
สอบวันที่: 12 มี.ค. 2561
ประกาศผลสอบ: 12 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น เทศบาลนครเกาะสมุย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments