Categories
งานราชการอื่นๆ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา เปิดรับสมัครสอบ 26 มี.ค.-5 เม.ย. 2561 รวม 82 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา

ลิงค์: https://iqepi.com/43404/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม82อัตรา,ครู,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการสาธารณสุข,พยาบาลวิชาชีพ,นักผังเมือง,บรรณารักษ์,นักสันทนาการ,นักพัฒนาการกีฬา,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์,เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว,นายช่างโยธา,นายช่างเขียนแบบ,นายช่างสำรวจ,นายช่างเครื่องกล,นายช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานวิทยุสื่อสาร
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*,ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 82
ปฏิบัติงานที่: สงขลา ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 มี.ค. – 5 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลาสงขลา

สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา เปิดรับสมัครสอบ

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรในพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 32 ตำแหน่ง 82 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 29 ตำแหน่ง 67 อัตรา

ประเภทผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 22 ตำแหน่ง 54 อัตรา ดังนี้

 1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกศิลปะ 1 อัตรา
 2. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา
 3. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
 4. ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา
 5. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 6. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
 7. ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา
 8. ผู้ช่วยนักผังเมือง 1 อัตรา
 9. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 อัตรา
 10. ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1 อัตรา
 11. ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา 2 อัตรา
 12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 13 อัตรา
 13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
 14. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
 15. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 อัตรา
 16. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
 17. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 2 อัตรา
 18. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 2 อัตรา
 19. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 3 อัตรา
 20. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 3 อัตรา
 21. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 อัตรา
 22. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน

 1. ระดับปริญญาตรี (4 ปี) อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
 2. ระดับปริญญาตรี (5 ปี) อัตราค่าตอบแทน 15,800 บาท/เดือน
 3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท/เดือน
 4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อัตราค่าตอบแทน 10,840 บาท/เดือน
 5. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน

บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปวช. อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน

ประเภทผู้มีทักษะ จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ดังนี้

 1. นายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
 2. นายท้ายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 4 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน
 4. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน
 5. พนักงานวิทยุสื่อสาร 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน
 6. ช่างกลเรือ 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 12 อัตรา

 1. คนงานทั่วไป 11 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
 2. นักการภารโรง 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

พนักงานจ้างทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

 1. คนงานทั่วไป  3 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา เปิดรับสมัครสอบ

ประเภทผู้มีคุณวุฒิ

 1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกศิลปะ
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และเป็ฯผู้มีคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาในสาขาที่เปิดรับสมัคร
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
 2. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 3. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. ผู้ช่วยนิติกร
  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 5. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 6. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศษสตร์ วิศวกรรมศษสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 7. ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ
  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 8. ผู้ช่วยนักผังเมือง
  คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการจัดการผังเมือง ผังเมือง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 9. ผู้ช่วยบรรณารักษ์
  คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการบรรณารักศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 10. ผู้ช่วยนักสันทนาการ
  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 11. ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา
  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา นันทนาการ การบริหารจัดการกีฬา การฝึกและการจัดการการกีฬา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 14. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 15. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม การท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจ การเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม การท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจ การเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม การท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจ การเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 16. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธาสำรวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธาสำรวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธาสำรวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 17. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 18. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 19. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 20. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 21. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
 22. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ประเภทผู้มีทักษะ จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ดังนี้

 1. นายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต
  อ่านต่อจากประกาศดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
 2. นายท้ายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต
  อ่านต่อจากประกาศดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  อ่านต่อจากประกาศดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
 4. พนักงานขับรถยนต์
  อ่านต่อจากประกาศดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
 5. พนักงานวิทยุสื่อสาร
  อ่านต่อจากประกาศดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
 6. ช่างกลเรือ
  อ่านต่อจากประกาศดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 12 อัตรา

 1. คนงานทั่วไป
  อ่านต่อจากประกาศดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
 2. นักการภารโรง
  อ่านต่อจากประกาศดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

พนักงานจ้างทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

 1. คนงานทั่วไป
  อ่านต่อจากประกาศดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5นิ้ว โดยถา่ยครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน โดยต้องได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพอยู่ก่อนวันเปิดรับสมัครหรือในวันที่สมัคร และต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง โดยต้องได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพอยู่ก่อนวันปิดรับสมัครหรือในวันที่สมัคร และต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี (ถ้ามี) สำหรับตำแหน่งนายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต นายท้ายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับรถยนต พนักงานวิทยุสื่อสาร และช่างกลเรือ จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานใบอนุญาตหรือใบประกาศนียบัตรตามกฎหมายกำหนดที่เกี่ยวข้องนตำแหน่งที่สมัคร โดยใบอนุญาตหรือใบรปะกาศนียบัตรได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี กรณีมีหรือได้รับมาแล้วไม่ถึง 5 ปี ให้ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติในตำแหน่งที่สมัคร เพื่อประกอบเป็นหลักฐานว่ามีทักษะประสบการณ์ในงานของตำแหน่งที่สมัครไม่ต่ำกว่า 5 ปี สำหรับตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ ดังนี้
  – สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย สำหรับตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และพนักงานขับรถยนต์
  – สำเนาใบประกาศนียบัตรประเภทนายเรือของเรือเดินในประเทศ สำหรับตำแหน่งนายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต
  – สำเนาใบประกาศนียบัตรประเภทนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง สำหรับตำแหน่งนายท้ายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต
  – สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าทางช่างยนต์ หรือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษ หรือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง สำหรับตำแหน่งช่างกลเรือ
 • สำเนาใบอนุญาตหรือสำเนาใบประกาศหรือหนังสือรับรองผ่านกรอบรมการใช้วิทยุสมัครเล่นหรือวิทยุสื่อสารที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี กรณีมีใบอนุญาตไม่ถึง 5 ปี ให้ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติในตำแหน่งที่สมัคร เพื่อประกอบเป็นหลักฐานว่ามีทักษะประสบการณ์ในงานของตำแหน่งที่สมัครไม่ต่ำกว่า 5 ปี สำหรับตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขากรยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ การออกบัตร และการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวผู้พิการ การกำหนดสิทธิ หรือ การเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ พศ.2556 สำหรับ ตำแหน่งคนงานทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา :ตนเอง
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างตามประกาศนี้ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7430 3105


ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments