Categories
งานราชการอื่นๆ

ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มี.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

ศึกษาธิการจังหวัดระยอง

ศึกษาธิการจังหวัดระยอง

ลิงค์: https://iqepi.com/43400/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระยอง ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ศึกษาธิการจังหวัดระยองระยอง

ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานระยะเวลาสัญญาจ้างตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2561 โดยให้เป็นไปตามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากงบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งและรายละเอียดที่ประกาศรับสมัคร

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคต้องห้าม หรือ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นผู้มีบุคลิกภาพและมีมนุษญสัมพันธ์ที่ดี และเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เจตคติที่ดีต่อหน่วยงาน หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5นิ้ว โดยถา่ยครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • หนังสือรับรองการผ่านางาน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง :ตนเอง
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ หรือขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง อาคาร 70 ปีอนุศรณ์ ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 19 มี.ค. 2561
สอบวันที่: 23 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments