Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 มี.ค. -23 มี.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

ลิงค์: https://iqepi.com/43378/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์,กาฬสินธุ์ ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 มี.ค. – 23 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเืพ่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา
2. มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, excel, Power Point และการใช้ Internet)

ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาการบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
2. มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, excel, Power Point และการใช้ Internet)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
-ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
(2) การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรมของจังหวัด
(3) งานการบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
(4) งานการให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอความเห็น แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
(5) งานการพัฒนาระบบราชการ ด้านตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย งานประสานงาน สำนักงาน ก.พ. และ ก.พ.ร.
(6) งานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ ของ
ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัด
(7) งานการช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ บันทึกข้อมูล และบริหารงานทั่วไปของกลุ่มงาน
(8) ติดต่อ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พนักงานวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
-ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
(1) งานทางวิชาการเงินและบัญชีซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของสำนักงานจังหวัด และของส่วนราชการ
(2) งานการศึกษาวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
(3) งานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี วิเคราะห์งบประมาณ
(4) งานการพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ
(5) การทำทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ
(6) งานติดตามลูกหนี้เงินยืมราชการที่ยังไม่ส่งใบสำคัญชดใช้หนี้
(7) งานจัดทำงบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
(8) งานการเบิกจ่าย/บันทึกการจ่ายเงินในระบบ GFMIS
(9) นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง เงินประกันสัญญา
(10) งานการช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ บันทึกข้อมูล และบริหารงานทั่วไปของงานการเงินและบัญชี
(11) ติดต่อ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กาฬสินธุ์ :ตนเอง
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ในันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 26 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ กาฬสินธุ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments