Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 มี.ค. -29 มี.ค. 2561 รวม 7 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลิงค์: https://iqepi.com/43376/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 มี.ค. – 29 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจและสังคมแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ติดตามประมวลผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ และปฏิบัติงานด้าน การบริหารงานทั่วไปของสำนัก ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายใน และหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูประบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบข้อมูลของสำนักงานฯ ที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสำนักงานฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (งานเลขานุการผู้บริหาร)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และทางการจัดการทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานเลขานุการ ผู้บริหาร งานเอกสาร บริหารงานทั่วไป ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายในและหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานรับ – ส่ง ลงทะเบียนเอกสาร คัดแยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกสารต่าง ๆ งานพิมพ์และบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ งานด้านธุรการและงานสารบรรณอื่น ๆ ที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ บันทึก จัดเก็บข้อมูลเอกสาร หนังสือราชการ ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ตลอดจนงานบริหารทั่วไปของส่วนราชการภายใน ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายในและหน่วยงานภายนอก ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ อนึ่งวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 จะปิดรับสมัครสอบเวลา 24.00 น. และผู้สมัครสอบต้องไปชำระค่าธรรมเนียมในการสอบภายในเวลาที่กำหนด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร.02 280 4085 ต่อ 2216


ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments