Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -23 มี.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมอนามัย

กรมอนามัย

ลิงค์: https://iqepi.com/43356/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข,นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 มี.ค. – 23 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองกรุงเทพมหานคร

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเืพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

ด้วยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแนห่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)

ชื่อกลุ่มงาน บริหารทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา

เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ทางวิทยาสาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง


ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)

ชื่อกลุ่มงาน บริหารทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา

เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางสุขาภิบาล ทางอนามัยชุมชน ทางสิ่งแวดล้อม หรือทางวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง


ชื่อตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

ชื่อกลุ่มงาน บริหารทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา

เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาสื่อสารมวลชน

ค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1นิ้ว โดยถา่ยครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอนามัย :ตนเอง
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ตั้งแต่วันที่ 12-23 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

025234056 ต่อ 307

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 26 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมอนามัย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments