Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -16 มี.ค. 2561 รวม 19 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ลิงค์: https://iqepi.com/43345/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,พนักงานอาลักษณ์,เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์,พนักงานธุรการ,พนักงานประทับพระราชลัญจกร,พนักงานเขียนประกาศนียบัตรและสัญญาบัตร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 มี.ค. – 16 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกรุงเทพมหานคร

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง อัตราว่าง และรายละเอียดการจ้าง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และโครงการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ
2. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เรื่องที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทำมติคณะรัฐมนตรี
3. ดำเนินการจัดประชุมหารือในเรื่องต่าง ๆ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมอบหมายงานให้พนักงานราชการปฏิบัติ นอกเหนือจากตำแหน่งก็ได้


ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์เกี่ยวกับร่างกฎหมายต่าง ๆ โดยการตรวจสอบบทอาศัยอำนาจในการออกกฎหมาย และความสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำบันทึกเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
2. จัดทำร่างประกาศ ร่างระเบียบ ร่างกฎกระทรวง เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม
3. จัดทำสรุปคำฟ้อง ประสานงานกับพนักงานอัยการ หรือการขอคัดเอกสารเกี่ยวกับคดีในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ถูกฟ้องคดี
4. ดำเนินการตรวจสอบ ตรวจทานร่างกฎหมายที่เป็นประกาศ ระเบียบที่ไม่ใช่กฎกระทรวงขึ้นไป เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมอบหมายงานให้พนักงานราชการปฏิบัตินอกเหนือจากตำแหน่งก็ได้


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานอาลักษณ์ (ด้านกฎหมาย)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งกฎหมายระเบียบข้าราชการทุกประเภท และเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. กลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี และเหรียญราชการต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้วายชนม์ที่ได้เคยกระทำความดีความชอบ และชาวต่างประเทศที่กระทำความดีความชอบแก่ประเทศไทย
3. ศึกษาและสรุปผลงานของผู้ขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงาน เพื่อสอบถามความเห็น
4. จัดทำวาระการประชุมและเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
5. เสนอความเห็นและยกร่างหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยเฉพาะในกรณีที่มีประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย
6. ปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธีและพิธีตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมอบหมายงานให้พนักงานราชการปฏิบัตินอกเหนือจากตำแหน่งก็ได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรีภายในทำเนียบรัฐบาล และการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ในส่วนห้องควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบมัลติมีเดีย ระบบไฟฟ้า และระบบเสียงในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีและห้องประชุมต่าง ๆ
2. ศึกษางานและวางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสมกับการจัดประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ
3. จัดเก็บ ดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4. ปฏิบัติงานในด้านการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมอบหมายงานให้พนักงานราชการปฏิบัติ นอกเหนือจากตำแหน่งก็ได้


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2. พิมพ์หนังสือราชการ สำเนาเอกสาร และผลิตเอกสารต่าง ๆ
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมอบหมายงานให้พนักงานราชการปฏิบัติ นอกเหนือจากตำแหน่งก็ได้


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประทับพระราชลัญจกร
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ประทับพระราชลัญจกรบนเอกสารสำคัญ เช่น ประกาศพระบรมราชโองการ และกฎหมายประเภทต่าง ๆ ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลต่าง ๆ พระราชสาส์น สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตร ตราตั้งกงสุล ตามแบบโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมา
2. ช่วยจัดเตรียมและปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี และพิธีที่เกี่ยวข้อง
3. เขียนตัวหนังสือบรรจงตามแบบอาลักษณ์ในเอกสารสำคัญต่าง ๆ ของทางราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมอบหมายงานให้พนักงานราชการปฏิบัตินอกเหนือจากตำแหน่งก็ได้


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานเขียนประกาศนียบัตรและสัญญาบัตร
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. เขียนตัวหนังสือบรรจงตามแบบอาลักษณ์ ในเอกสารสำคัญต่าง ๆ ของทางราชการ เช่น ประกาศพระบรมราชโองการ พระราชสาส์นตราตั้งทูต สัญญาบัตรยศ และสมณศักดิ์ และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลต่าง ๆ
2. ช่วยจัดเตรียมและปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี และพิธีที่เกี่ยวข้อง
3. ประทับตราสำคัญของแผ่นดินของทางราชการในเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายตามแบบโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมา
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมอบหมายงานให้พนักงานราชการปฏิบัตินอกเหนือจากตำแหน่งก็ได้

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1นิ้ว โดยถา่ยครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี :
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้สมัครด้ยตนเอง ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 21 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments