Categories
งานราชการอื่นๆ

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 มี.ค. 2561 รวม 21 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/43298/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม21อัตรา,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,พยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวส.ทุกสาขา*,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,670-20,000
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2ลพบุรี

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครพยาบาล (เจ้าหน้าที่ชั่วคราว)

ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราว

ต าแหน่งพยาบาล ปฏิบัติงานที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย อัตราค่าจ้าง

เดือนละ 20,000 บาท จำนวน 6 อัตรา

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 4. ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยและอาญา

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 1. หลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ
 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ
 5. ส าเนาใบวุฒิการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ
 6. ส าเนาระเบียนการแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 2 ฉบับ
 7. ส าเนาหนังสือส าคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก

แบบ สด.43 จ านวน 2 ฉบับ

 1. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จ านวน 2 ฉบับ
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน

ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

 1. วิธีการสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 เมษายน 2561 โดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง

หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และทดสอบความรู้และคุณลักษณะในด้าน

ต่างๆ ของผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

ประกาศ ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่ชั่วคราว)

ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราว

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย อัตรา

ค่าจ้าง เดือนละ 13,950 บาท จ านวน 3 อัตรา

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้ว

หรือ เป็นทหารกองหนุน

 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. พณิชยการ ทุกสาขา
 2. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Internet รวมทั้งเครื่องใช้ส านักงานได้ดี
 3. ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยและอาญา

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 1. หลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ
 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ
 5. ส าเนาใบวุฒิการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ
 6. ส าเนาระเบียนการแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 2 ฉบับ
 7. ส าเนาหนังสือส าคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก

แบบ สด.43 จ านวน 2 ฉบับ

 1. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จ านวน 2 ฉบับ
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน

ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

 1. วิธีการสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียน,สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยประเมินความเหมาะสม

กับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และทดสอบความรู้และ

คุณลักษณะในด้านต่างๆ ของผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

ประกาศ ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(เจ้าหน้าที่ชั่วคราว)

ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ต าแหน่ง

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย อัตราค่าจ้าง

เดือนละ 15,810 บาท จ านวน 1 อัตรา

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้ว หรือ เป็น

ทหารกองหนุน

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ และการให้บริการที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานเพื่อองค์กร
 3. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้โปรแกรมแต่งภาพ เช่น Adobe Photoshop, Adobe Lilustrator

เป็นต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. มีความรู้ความสามารถในการเขียนข่าว สารคดี บทสัมภาษณ์ และกิจกรรมพิเศษต่างๆ
 2. ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยและอาญา

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 1. หลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ
 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ
 5. ส าเนาใบวุฒิการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ
 6. ส าเนาระเบียนการแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 2 ฉบับ
 7. ส าเนาหนังสือส าคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก

แบบ สด.43 จ านวน 2 ฉบับ

 1. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จ านวน 2 ฉบับ
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน

ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

 1. วิธีการสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 เมษายน 2561 โดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และทดสอบความรู้และคุณลักษณะในด้านต่างๆ ของ

ผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

ประกาศ ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่ชั่วคราว)

ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราว

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 12,485 บาท จ านวน 9 อัตรา

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้ว

หรือ เป็นทหารกองหนุน

 1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยและอาญา

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 1. หลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ
 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ
 5. ส าเนาใบวุฒิการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ
 6. ส าเนาระเบียนการแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 2 ฉบับ
 7. ส าเนาหนังสือส าคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก

แบบ สด.43 จ านวน 2 ฉบับ

 1. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จ านวน 2 ฉบับ
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน

ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

 1. วิธีการสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง

หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และทดสอบความรู้และคุณลักษณะในด้าน

ต่างๆ ของผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

ประกาศ ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถ (ลูกจ้างชั่วคราว)

ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราว

ต าแหน่งพนักงานขับรถ ปฏิบัติงานที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย อัตรา

ค่าจ้าง เดือนละ 12,670 บาท จ านวน 2 อัตรา

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้ว

หรือ เป็นทหารกองหนุน

 1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. มีประสบการณ์ในการขับรถไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. มีใบขับขี่ ประเภท 2 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยและอาญา

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 1. หลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ
 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ
 5. ส าเนาใบวุฒิการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ
 6. ส าเนาระเบียนการแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 2 ฉบับ
 7. ส าเนาหนังสือส าคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก

แบบ สด.43 จ านวน 2 ฉบับ

 1. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จ านวน 2 ฉบับ
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน

ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

 1. วิธีการสอบคัดเลือก

สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 เมษายน 2561 โดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง

หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และทดสอบความรู้และคุณลักษณะในด้าน

ต่างๆ ของผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สภากาชาดไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สภากาชาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments