Categories
งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สพฐ.(สพม.เขต 35) เปิดรับสมัครสอบ 5 มี.ค. -11 มี.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สพฐ.(สพม.เขต 35)

ลิงค์: https://iqepi.com/43238/ หรือ
ตำแหน่ง: ธุรการโรงเรียน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: -15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลำปาง,ลำพูน ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 มี.ค. – 11 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สพฐ.(สพม.เขต 35)ลำปาง

สพฐ.(สพม.เขต 35) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตราโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

อัตราว่าง  จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 (โรงเรียนแม่ทะวิทยา  จำนวน 1 อัตรา)

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10000 5,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวมีดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 2. มีสัญชาติไทย
 3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 5. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆของรัฐ
 9. ไม่เป็นภิกษุสงฆ์หรือสามเณร

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกแล้วไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้วถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 2. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาระเบียนผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาหลักฐานอื่นๆเช่นใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลในกรณีที่ชื่อนามสกุลได้หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน
 7. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วันนับถึงวันสมัคร จำนวน 1 ฉบับที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 พ. ศ. 2535)
 8. แบบรายงานประวัติและผลงาน/ผลการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สพฐ.(สพม.เขต 35) :ตนเอง  

การรับสมัคร

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35  ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ สพฐ.(สพม.เขต 35) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ประกาศ 2 | ใบสมัคร

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments