Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-12 มี.ค. 2561 รวม 5 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ลิงค์: https://iqepi.com/43237/ หรือ
ตำแหน่ง: อาจารย์,นักวิชาการศึกษาพิเศษ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 15,190-28,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็ฯพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ และสายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา โดยจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา
– คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา
– คณะมนุษญศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3 อัตรา
– คณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน การศึกษา การอบรม
 2. วิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพชั้นสูง
 3. จัดกิจกรรมาเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษา
 4. เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านการเรียนการสอน แก่นักศึกษา
 5. ให้บริการทางวิชาการ แก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และตามประกาศภาระงานของมหาวิทยาลัย

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา
– ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ปฏิบัติงานพื้นที่ ช่วยและสนับสนุนงานบริหาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรือ
 2. ปฏิบัติงานในสำนักงานและ/หรือห้องปฏิบัติการ ช่วยและสนับสนุนงานบริหารที่ค่อนข้างยากภายใต้การกำกับตรวจสอบ โดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่บ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และหรือ
 3. ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่างๆ เช่น งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ (ระบบ MIS) งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานประกันคุณภาพ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ งานบริหารงานทั่วไป บรรณารักษ์ และปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำไปยื่นพร้อมการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
 2. สำเนาใบปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาจำนวน 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 1 นิ้วถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 3 รูป
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
 6. หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญ (ถ้ามี)
 7. ถ้าเป็นชายต้องมีหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารแนบด้วย
 8. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL,IELTS)
 9. กรณี สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาแสดงจำนวน 1 ฉบับ
 10. กรณีสมัครตำแหน่งอาจารย์ให้ผู้สมัครนำเอกสารสำเนาวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีแนบประกอบการสมัครด้วย

ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนวันเดือนปีในสำเนาเอกสารทุกฉบับ


วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา :ตนเอง  

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 1. กรณีสมัครผ่านทางไปรษณีย์ ให้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nmu.ac.th และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า “สมัครงานตำแหน่ง…….” ให้ถือตราประทับวันที่ไปรษณีย์เป็นสำคัญโดย จ่าหน้าซองถึง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม พ.ศ.2561 และโทรแจ้งยังกองบริหารงานบุคคล เบอร์โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9521 หรือ 044256696
  ให้ผู้สมัครจ่ายค่าสมัครเป็นธนาณัติโดยสั่งจ่าย นางสาวสุกัญญา บุญอ้อย เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 00091 (พร้อมแนบมากับใบสมัคร)
 2. กรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 12-23 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments