Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สพฐ.(สพม.เขต 25) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-4 มี.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สพฐ.(สพม.เขต

สพฐ.(สพม.เขต 25)

ลิงค์: https://iqepi.com/43234/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน,นักทรัพยากรบุคคล,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*,ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น,ขอนแก่น ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สพฐ.(สพม.เขต 25)ขอนแก่น

สพฐ.(สพม.เขต 25) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มงาน ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อกลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน

ลักษณะการปฏิบัติงาน

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษษ
 4. จัดทำแผนการสอนและแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวของกระทรวงศึกษาธิการ
 5. จัดทำสื่อากรเรียนการสอนและดำเนินการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน
 6. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 7. ให้คำแนะนำแนะแนวการศึกษาและอาชีพผู้เรียน
 8. ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง 3 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็ฯคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิ/กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ตามอัตราว่างที่เปิดรับสมัคร
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน (ที่ยังไม่หมดอายุ) และก่อนวันทำสัญญาจ้าง

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1×1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป)
 2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  ในกรณีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกได้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนได้
 3. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 4. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 5. ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย โดยให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบด้วย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ.(สพม.เขต 25) :ตนเอง

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร

 1. ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 25 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 2. ให้สมัครเข้ารับการเลือกสรรตำแหน่งหนึ่งเพียงตำแหน่งเดียว
ดาวน์โหลดไฟล์ สพฐ.(สพม.เขต 25) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments