Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ก.พ. ภาค ก. 2561 เปิดรับสมัครสอบ 9 มี.ค. -29 มี.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ก.พ.

ก.พ. ภาค ก. 2561

ลิงค์: https://iqepi.com/43220/ หรือ
ตำแหน่ง: สอบภาคก.ก.พ.2561
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*,ปริญญาตรีทุกสาขา*,ปริญญาโททุกสาขา*
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 มี.ค. – 29 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์ก.พ. ภาค ก. 2561กรุงเทพมหานคร

ก.พ. ภาค ก. 2561 เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามควาในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับวุฒิการศึกษา

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  ผู้สมัครสอบ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในระดับ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง
  กำหนดเลขประจำตัวสอบ
  เลขประจำตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข 11 หลัก ดังนี้
  61 – xx (รหัสศูนย์สอบ) – 1-xxxxxx (ลำดับที่)
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในระดับ ปวท. อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวที่ ก.พ. รับรอง
  การกำหนดเลขประจำตัวสอบ
  เลขประจำตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข 11 หลัก ดังนี้
  61 – xx (รหัสศูนย์สอบ) – 2 -xxxxxx (ลำดับที่)
 3. ระดับปริญญาตรี
  ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง
  การกำหนดเลขประจำตัวสอบ
  เลขประจำตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข 11 หลัก ดังนี้
  61 – xx (รหัสศูนย์สอบ) – 3 -xxxxxx (ลำดับที่)
 4. ระดับปริญญาโท
  ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง
  การกำหนดเลขประจำตัวสอบ
  เลขประจำตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข 11 หลัก ดังนี้
  61 – xx (รหัสศูนย์สอบ) – 4 -xxxxxx (ลำดับที่)

การดำเนินการสอบ

 1. สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 โดยผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบตามวัน เวลา ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และจะดำเนินการสอบพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 13 ศูนย์สอบ คือ
  1. กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 100,000 ที่นั่งสอบ
  2. พระนครศรีอยุธยา จำนวน 20,000 ที่นั่งสอบ
  3. ราชบุรี  จำนวน 22,000 ที่นั่งสอบ
  4. ฉะเชิงเทรา จำนวน 20,000 ที่นั่งสอบ
  5. ชลบุรี จำนวน 30,000 ที่นั่งสอบ
  6. เชียงใหม่ จำนวน 30,000 ที่นั่งสอบ
  7. พิษณุโลก จำนวน 37,000 ที่นั่งสอบ
  8. นครราชสีมา จำนวน 30,000 ที่นั่งสอบ
  9. อุดรธานี จำนวน 30,000 ที่นั่งสอบ
  10. อุบลราชธานี จำนวน 30,000 ที่นั่งสอบ
  11. ขอนแก่น จำนวน 30,000 ที่นั่งสอบ
  12. สุราษฎร์ธานี จำนวน 30,000 ที่นั่งสอบ
  13. สงขลา จำนวน 40,000 ที่นั่งสอบ
   รวม 450,000 บาท
 2. กรณีที่นั่งสอบในศูนย์สอบที่ประสงค์จะไปสอบนั้น ครบตามจำนวนแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องเลือกศูนย์สอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่จนกว่าที่นั่งสอบของทุกศูนย์สอบครบตามจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้ การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

โดยที่หนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ข้อ 5 กำหนดให้สามารถนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้ ดังนั้น ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) กรณีดังกล่าวไปแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสมัครในครั้งนี้อีก การรับสมัครสอบครั้งนี้จึงเป็นการให้โฮกาสกับผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในระดับต่างๆ ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านาการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้สมัครเป็นลำดับแรก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ขั้นตอนการสมัครสอบ

 1. กรอกใบสมัครสอบ
 2. ชำระเงิน
 3. หลังชำระเงิน 2 วันทำการให้ตรวจสอบสถานะการสมัคร
 4. อัพโหลด (upload) รูปถ่าย ผ่านทางเว็บไซต์ที่รับสมัคร โดยเป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1×1.5 นิ้ว เป็นไฟล์ jpg ขนาดไฟล์ระหว่าง 40-100 kb โดยมีกำหนดการอัพโหลด (upload) รูปถ่าย ดังนี้
  1. กทม. และปริมณฑล/พระนครศรีอยุธยา/ราชบุรี/ฉะเชิงเทรา/ชลบุรี/
   อัปโหลดรูปถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2561
  2. เชียงใหม่/พิษณุโลก/นครราชสีมา/อุดรธานี/อุบลราชธานี/ขอนแก่น
   อัปโหลดรูปถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561
  3. สุราษฎร์ธานี/สงขลา
   อัปโหลดรูปถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2561
   รูปถ่ายจะปรากฎบนบัตรประจำตัวสอบสำหรับใช้แสดงตนในการเข้าสอบและหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
   กรณีที่รูปถ่ายไม่ถูกต้องอาจส่งผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าสอบและหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบเอง และจะอ้างว่าระบบรับสมัครสอบได้ทำการรับสมัครไว้แล้วไม่ได้
  4. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ
  5. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

วิธีการสมัครงาน ก.พ. ภาค ก. 2561 :online
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/ หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561” ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยกรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 9-29 มีนาคม 2561

ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่าานทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 ศูนย์สอบ เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ :
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบในวันที่ 25 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/ หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561” หัวข้อย่อย “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ”

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ :
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ทางเว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/ หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561” หัวข้อย่อย “ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” หรือ “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”

หลักสูตรการสอบ

ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) โดยวิธีการสบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อความความสามารถ
ด้านการคิดคำนวณ
โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ และ
ด้านเหตุผล
โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
ด้านความเข้าใจภาษา
โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ
ด้านการใช้ภาษา
โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำ หรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
โดยวิธีการสอบข้อเขียนเป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

หลักเกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ทั้งนี้เฉพาะระดับปริญญาโท ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผู้ที่สอบผ่านาวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบครั้งเดียวกันนี้ มีสิทธิสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีก 1 ครั้ง โดยสำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดากรรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันที่ 26 กันยายน 2561

ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ไม่รวม TOELF ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้นๆ ตามรายละเอียดเงื่อนไข ผลการทดสอบภาษาอังกฤษดังนี้

สามารถส่งสำเนาหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อกำกับ ระบุเลขประจำตัวสอบ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ได้ ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2561 – 12 ธันวาคม 2561 เท่านั้นโดยวงเล็บที่มุมซองด้านขวาล่างว่า (หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) เพื่อให้สำนักงาน ก.พ.ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. หากสอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ

การขอดูผลคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

 1. ผู้สมัครสอบสามารถดูผลคะแนนสอบได้ทางเว็บไซต์ที่สมัครสอบ “หัวข้อการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561” หัวข้อย่อย “ดูผลคะแนนสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อม Password เพื่อยืนยันสถานะผู้สมัครสอบ
 2. การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สอบไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ สามารถติดต่อสอบถามได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ดาวน์โหลดไฟล์ ก.พ. ภาค ก. 2561 คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | เว็บรับสมัคร |
ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments