Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 มี.ค. -9 มี.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต

ลิงค์: https://iqepi.com/43162/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานสื่อสาร
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ระยอง,สุพรรณบุรี ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 มี.ค. – 9 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตระยอง

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมสรรพสามิต

รับสมัครบุคคล(คนพิการ) เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมสรรพสามิตประสงค์จะรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
1.1 ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง

1. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2  ตำแหน่งเลขที่ 335

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี  ปีต่อ ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกันหรือ
 3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2  73 หมู่ 2  ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  062 469 4114

2.  ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร โครงงานเทคนิค ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี ตำแหน่งเลขที่ 661

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรือ
 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ
 3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  โทร 035 535 414 ตอน 102

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-9 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5x 2 นิ้ว ด้วยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
2. สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
จำนวน 2 ฉบับ โดยใช้การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 9 มีนาคม 2561
3.  สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จำนวน 2 ฉบับ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครไมค์ยื่นแทนก็ได้
4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น  ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) -ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) หนังสือรับรองความประพฤติกรณีเป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเมื่อพ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปี จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
7. สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 2 ฉบับ เช่น สด. 8  หรือ สด.9 หรือ สด.43 (  เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)

ทั้งนี้ ให้เงาต้นฉบับของสำเนาดังกล่าว มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ยื่นใบสมัคร เขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพสามิต :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมสรรพสามิต คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | ประกาศ 2

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments