Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 ก.พ. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม

ลิงค์: https://iqepi.com/43014/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ก.พ. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมหม่อนไหมกรุงเทพมหานคร

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จ้างเหมาบริการ

2. หน่วยงานที่รับสมัคร

กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. จำนวน 1 อัตรา

4. อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและติดต่อสมัครได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 2175 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา 09:00 น. – 12:00 น. และเวลา 13:00 น. – 16:00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่น ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
 2. สำเนาปริญญาบัตร
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน

7. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฎิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้สังกัดแนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ด้านการปฏิบัติการ
  1. ร่างตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศงานแปลเอกสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
  2. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
  3. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพื่อให้การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
  4. ส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษาฝึกอบรมดูงานผู้เชี่ยวชาญวัสดุอุปกรณ์อาสาสมัครองค์การพัฒนาเอกชนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่นสองด้าน การวางแผนวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 2. ด้านการประสานงาน
  1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ด้านการบริการ
  1. เผยแพร่ความรู้ทั่วไปด้านการต่างประเทศและผู้มาติดต่อเพื่อเกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้องเผยแพร่ความรู้ให้กับปรึกษาและชี้แจงตอบปัญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาติดต่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
  2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล

8. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางอักษรศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการเมืองเปรียบเทียบ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-5587924 ต่อ 310-311

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมหม่อนไหม :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments