Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-13 ก.พ. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร

ลิงค์: https://iqepi.com/42918/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสรรพากร
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 11,400-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ก.พ. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2ปทุมธานี

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานสรรพากร

ด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมานี 2 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็ฯลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานสรรพากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานสรรพากร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพ เดือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับในแต่ละเดือน 11,400 บาท

2. หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็ฐภาษี สนับสนุนการปฏิบัติงานบริการผู้เสียภาษี งานบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ และงานสารบรรณ ให้กับสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2

3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่า ปวช. ต้องได้รับวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตริวชาชีพ (ปวช.) มาก่อน

3.3 ความรู้ความทสามารถที่ต้องการ

 1. มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
 3. มีคุณธรรม มีจริยธรรม
 4. มีจิตสำนึกบริการ
 5. มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 7. มีความกระตือรือร้น
 8. มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 9. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

4. การรับสมัคร

4.1 วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2561 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสรรพากร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมสรรพากร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments