Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ก.พ. -23 ก.พ. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต

ลิงค์: https://iqepi.com/42881/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสรรพสามิต,พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ระยอง ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ก.พ. – 23 ก.พ. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสรรพสามิตประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

ชื่อตำแนห่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง

ตำแหน่ง พนักงานสรรพสามิต ตำแหน่งเลขที่ 322

กลุ่มงาน บริการ ฝ่ายอำนวยการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็ฐภาษีสรรพสามิต การตรวจรับแบบแสดงรายการ คำร้อง คำขอรับใบอนุญาต หรือหลักฐานเอกสารต่างๆ คำขอของผู้เสียภาษี การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในขั้นตอนรับและนำส่งเงิน การออกหลักฐานการลงบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานต่างๆ การเก็บรักษาประมวลหลักฐานและเรื่องอื่นๆ ของผู้เสียภาษี รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานพิสูจน์ของกลาง การเก็บรักษา ทำลาย หรือการขายทอดตลาดของกลาง การเก็บรักษา หรือเบิกจ่ายเงิน แสตมป์อากรและแบบพิมพ์ต่างๆ ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ ธุรกิจทั่วไป หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ

2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตริวชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ ธุรกิจทั่วไป หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกันหรือ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3. ได้รับวุฒิการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ ธุรกิจทั่วไป หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน และ

ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท

สมัครได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง


ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง 778

กลุ่มงาน บริการ ฝ่ายอำนวยการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ และการบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นได้ ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร งานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ เบิก-จ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น และจัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์มแฟ้ม ใบสำคัญ หลักฐานและทะเบียนประวัติให้เป็นระบบรวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ

2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตริวชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกันหรือ

3. ได้รับวุฒิการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน และ

4. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท

สมัครได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 (LPM) ชั้น AA เลขที่ 333 ซ.เฉยพ่วง แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพสามิต :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมสรรพสามิต คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments