Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ก.พ. -5 มี.ค. 2561 รวม 19 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://iqepi.com/42859/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการทรัพยากรธรณี,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างเทคนิค,นายช่างเครื่องกล
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กำแพงเพชร,ระยอง,ราชบุรี,ลำปาง,สงขลา,สระบุรี,สุพรรณบุรี,อุบลราชธานี ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ก.พ. – 5 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

1.1 ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน

(1) หน่วยที่ 1 ส่วนกลาง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1. ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้ทันกับสถานการณ์ และอำนวยการความสะดวกในการทำงาน ดดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมทั้งการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมาย เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล และการประกอบกิจการน้ำบาดาลตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัิตหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน

18,000 บาท

 

กลุ่มงานบริการ

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน

13,800 บาท


(2) หน่วยที่ 2 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง)

กลุ่มงานบริการ

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินลงบัญชี ทำรายการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบรปะมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน

13,800 บาท


(3) หน่วยที่ 3 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)

กลุ่มงานบริการ

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตริวชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชีระเบียบพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญยาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน

13,800 บาท


(4) หน่วยที่ 4 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี)

กลุ่มงานบริการ

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตริวชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชีระเบียบพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญยาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน

13,800 บาท


(5) หน่วยที่ 5 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)

กลุ่มงานบริการ

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตริวชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชีระเบียบพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญยาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน

13,800 บาท

กลุ่มงานเทคนิค

2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชาโยธา
 2. สาขาวิชาการก่อสร้าง
 3. สาขาวิชาสำรวจ
 4. สาขาวิชาไฟฟ้า
 5. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 6. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 7. สาขาวิชาเครื่องกล
 8. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 9. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 10. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
 11. สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
 12. สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ประกอบดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลน และรายละเอียดที่กำหนด ควบคุมระบบงานที่ใช้ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ หลายชนิด รวมกัน คำนวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน

13,800 บาท


(6) หน่วยที่ 6 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)

กลุ่มงานบริการ

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตริวชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชีระเบียบพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญยาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน

13,800 บาท

กลุ่มงานเทคนิค

2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชาโยธา
 2. สาขาวิชาการก่อสร้าง
 3. สาขาวิชาสำรวจ
 4. สาขาวิชาไฟฟ้า
 5. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 6. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 7. สาขาวิชาเครื่องกล
 8. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 9. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 10. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
 11. สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
 12. สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ประกอบดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลน และรายละเอียดที่กำหนด ควบคุมระบบงานที่ใช้ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ หลายชนิด รวมกัน คำนวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน

13,800 บาท


(7) หน่วยที่ 7 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)

กลุ่มงานเทคนิค

1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชาโยธา
 2. สาขาวิชาการก่อสร้าง
 3. สาขาวิชาสำรวจ
 4. สาขาวิชาไฟฟ้า
 5. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 6. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 7. สาขาวิชาเครื่องกล
 8. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 9. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 10. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
 11. สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
 12. สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ประกอบดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลน และรายละเอียดที่กำหนด ควบคุมระบบงานที่ใช้ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ หลายชนิด รวมกัน คำนวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน

13,800 บาท


(8) หน่วยที่ 8 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)

กลุ่มงานบริการ

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตริวชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชีระเบียบพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญยาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน

13,800 บาท

กลุ่มงานเทคนิค

2. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชาเครื่องกล
 2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 4. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
 5. สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ หรือเครื่องทุ่นแรง และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การคำนวณรายการและประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน

13,800 บาท


(9) หน่วยที่ 9 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (สงขลา)

กลุ่มงานบริการ

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตริวชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชีระเบียบพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญยาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน

13,800 บาท

กลุ่มงานเทคนิค

2. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชาเครื่องกล
 2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 4. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
 5. สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ หรือเครื่องทุ่นแรง และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การคำนวณรายการและประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน

13,800 บาท

 

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments