Categories
งานราชการอื่นๆ

ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-9 ก.พ. 2561 รวม 330 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ท่าอากาศยานไทย

ท่าอากาศยานไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/42600/ หรือ
ตำแหน่ง: ขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน,รักษาความปลอดภัย,ดับเพลิงและกู้ภัย,จัดการอาคารและลานจอดรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.ทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 9,630-
อัตราว่าง: 330
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,สงขลา ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ก.พ. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานไทยกรุงเทพมหานคร

ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การรับสมัครบุคคล

ด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราวของ ทอท. ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษระต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 ระเบียบ ทอท. ว่าด้วยการบรรจุและการแต่งตั้ง การพ้นสภาพ วินัย การดำเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ของพนักงาน พ.ศ.2554 และระเบียบ ทอท. ว่า้ดวยการจ้าง การแต่งตั้ง การพ้นสภาพวินัย การดำเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ของลูกจ้าง พ.ศ.2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ภารกิจของ ทอท.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้ง ดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน ปัจจุบันมีท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

3. ระยะเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองระหว่างวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 – วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น. ณ สถานที่ต่างๆ ดังนี้

3.1 ตำแหน่งหมายเลข 01 ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ท่าอากาศยานเชียงใหม่

3.2 ตำแหน่งหมายเลข 02 ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ท่าอากาศยานหาดใหญ่

3.3 ตำแหน่งหมายเลข 03-09 ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ๋ ทอท. (33 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ)

4. อกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

4.2 ใบแจ้งผลการศึกษาฉบับสมบูรณืตัวจริง ที่ระบุชื่อ-สกุล สถาบัน คุณวุฒิ สาขา คะแนนเฉลี่ยสะสม และวันเดือนปีที่สำเร็จการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

4.3 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

4.4 ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

4.5 ใบพ้นภาระการรับราชการทหารตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับเพศชาย) ดังนี้

4.5.1 สด.8 คือ สมุดประจำตัวของทหารกองหนุน สำหรับ

(1) ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ หรือ

(2) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 หรือ

4.5.2 สด.43 คือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการองประจำการ

4.6 ใบอนุญาตขับขี่รถทุกประเภท (สำหรับตำแนห่งหมายเลข 01 02 และ 03)

4.7 ใบวัดค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) (สำหรับตำแหน่งหมายเลข 04 05 06 08 และ 09)

4.8 ใบรับรองการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่างๆ (ถ้ามี)

4.9 เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ/ นามสกุล (ถ้ามี)

4.10 เอกสารอื่นๆ ตามประกาศคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและตามที่เจ้าหน้าที่รับสมัครแจ้ง

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ท่าอากาศยานไทย :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 ก.พ. 2561

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments