Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ม.ค. -12 ม.ค. 2561 รวม 5 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลิงค์: https://iqepi.com/42377/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,ช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ม.ค. – 12 ม.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านเครื่องกล ทางด้านไฟฟ้า ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านก่อสร้าง ทางด้านเทคนิคอุตสาหกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ควบคุมการใช้งานติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุงรักษาระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ เครื่องจักรที่เป็นแหล่งจ่ายต้นกำลัง และแหล่งจ่ายสนับสนุนงานระบบ ประกอบอาคาร
๒. ตรวจบำรุงรักษาดูแลการใช้งานระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจสอบไฟฟ้าแรงต่ำที่รับมาจาก การไฟฟ้า เพื่อจ่ายให้กับงานต่าง ๆ ของอาคาร เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบน้ำภายในอาคาร ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบลิฟต์ ระบบอัคคีภัย ระบบโทรศัพท์ภายใน ระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน และแก้ปัญหาขัดข้องที่เกิดขึ้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายงานความก้าวหน้างานบริการวิชาการ
๒. ติดตามประเมินผลงานบริการวิชาการ
๓. ประสานแหล่งทุนงานบริการวิชาการ
๔. เครือข่ายบริการวิชาการ
๕. จัดนิทรรศการงานบริการวิชาการ
๖. เผยแพร่ผลงานบริการวิชาการผ่านสื่อต่าง ๆ
๗. โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประสานงานบริการวิชาการ
๘. วางแผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านบริการวิชาการ
๙. รวมรวบข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาด้านบริการวิชาการ
๑๐. การบันทึกข้อมูลผลการประเมินและหลักฐานเอกสารอ้างอิงในระบบสารสนเทศ
๑๑. รวบรวมข้อมูลจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านบริการวิชาการ
๑๒. รวบรวมข้อมูลจัดทำการจัดการความรู้ด้านบริการวิชาการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านเครื่องกล ทางด้านไฟฟ้า ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านก่อสร้าง ทางด้านเทคนิคอุตสาหกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ควบคุมการใช้งานติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุงรักษาระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ เครื่องจักรที่เป็นแหล่งจ่ายต้นกำลัง และแหล่งจ่ายสนับสนุนงานระบบ ประกอบอาคาร
๒. ตรวจบำรุงรักษาดูแลการใช้งานระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจสอบไฟฟ้าแรงต่ำที่รับมาจาก การไฟฟ้า เพื่อจ่ายให้กับงานต่าง ๆ ของอาคาร เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบน้ำภายในอาคาร ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบลิฟต์ ระบบอัคคีภัย ระบบโทรศัพท์ภายใน ระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน และแก้ปัญหาขัดข้องที่เกิดขึ้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของคณะ และศึกษาแบบฟอร์ม
๒. ดำเนินการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายและรายได้ประจำปี
๓. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน โครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานในการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ
๒. วางแผนและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีการศึกษา
๓. บันทึกภาพนิ่งและวีดิทัศน์ ตามกิจกรรมต่าง ๆ
๔. ดูแลและสำรวจสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีความพร้อมใช้ เพื่อสนับสนุนจัดการเรียนการสอน
๕. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยืมคืนอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
๖. บริการให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments