Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ธ.ค. -16 ม.ค. 2561 รวม 10 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://iqepi.com/42318/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,10อัตรา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ธ.ค. – 16 ม.ค. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศกรุงเทพมหานคร

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธนวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราซการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (วุฒิการดืกษาระดับปริญญาตรื)

อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้ ป็นไปตามประกาศกระทรวง การต่างประเทศลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดอัตรา เงินเดือนสำหรับคุณจุฒิที่ ก.พ. รับรอง

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก ๑๐ ตำแหน่ง

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้งต่อไปนี้ ก. คุณสมบัติทั่วไป (๑) มีสัญชาติไทย (๒) มีอายุโม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขด้วยความบริสุทธึ๋ใจ

ข. ลักษณะต้องห้าม (๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเพิอน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

(๓) เป็นผู้อยู่ในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(๔) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวิน้ยตามพระราชบ้ญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซื่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการไต้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมีใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออก จากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่

สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแช่งขันไต้ แต่จะมี สิทธิไต้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแช่งขันไต้ต่อเมื่อพันจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองแล้ว

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแช่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๔๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มีถุนายน พ.ศ. ๒๔๐๑ และตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๘

๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมปีติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

๔.๒.๑ มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ตามการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ.

๔.๒.๒ เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตริขึ้นไป

๕. การรับสมัคร

๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ – วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เวันวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ อนึ่ง วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๖๑ จะจดรับสมัครสอบเวลา ๒๔.๐๐ น. และผู้สมัครสอบต้อง ไปชำระค่าธรรมเนียมในการสอบภายในเวลาที่กำหนดในข้อ

๕.๒ การสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตมีขั้นตอน ดังนี้

(๑) เข้าไปที่เว็บไซต์ https://mfa.job.thai.com เลือกหัวข้อ “สอบแข่งข้นเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ” และโปรดอ่าน รายละเอียดการสมัครสอบตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ให้ละเอียดก่อนตำเนินการสมัครสอบ

(๒) กรอกใบสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อความให้ถูกตองและครบถ้วน ปฏินัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

(๓) ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณีแล้วได้

๔.๒ การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชำระได้ ๓ ช่องทาง คือ

(๑) การชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (Teller Payment)

ให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินตามข้อ ๔.๑(๓) ไปชำระเงินเฉพาะที่ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๐ – วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๔๖๑ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย

(๒) การชำระเงินผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน KTB online

ผู้สมัครสอบซี่งมีบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ได้ลงทะเบียน (register) ขอใช้บริการ KTB online แล้ว สามารถเลือกชำระเงินผ่านทางระบบอินเตอร์ณ็ตได้ โดยคลิกเลือกชำระเงินผ่าน ระบบ “KTB online” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยชำระเงินได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๐ – วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๔๖๑ ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจาก เว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

(๓) การชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย

ผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย สามารถเลือกชำระเงินผ่าน ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยคลิกเลือกชำระเงินผ่านตู้ “ATM” พิมพ์คู่มือการชำระเงินผ่านตู้ ATM และ นำไปทำรายการชำระเงินได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๐ – วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๔๖๑ ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. และให้เก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐานด้วย

๔.๓ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๓๓๐ บาท (สามร้อย สามสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน)

(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาท (สามสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เรียบร้อยแล้วและเมื่อสมัครสอบและขำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามข้อ ๕.๒ แล้ว จะไม่คืนเงิน ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่วากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๔ ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการขำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

๕.๕ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ให้ผู้สมัครสอบที่ขำระเงินค่าธรรมเนียมใน การสมัครสอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว เข้าไปที่เว็บไซต์ https://mfa.job.thai.com เพื่อพิมพ์ใบสมัครสอบที่มี การระบุเลขประจำตัวสอบ โดยคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์ใบสมัคร” แล้วกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประขาขน

๕.๖ ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตต้องติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ไม่สวม หมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี พร้อมทั้งลงลายมือซื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน และต้องนำใบสมัครสอบที่มึการระบุเลขประจำตัวสอบ ซึ่งติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อมาแสดงในวันเข้าสอบ แข่งข้นเพื่อวัดความรู้ความสามารลที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง พร้อมบัตรประจำตัวประซาซนฉบบจริง ซึ่งมืรูปถ่าย ซื่อ – สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ๖. เงื่อนไขในการวับสมัครสอบ

๖.๑ ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเปีนผู้ลงลายมือซื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราซบัญญัติว่าต้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๑ ดังนี้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีฅวามผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗

๖.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มืวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของ ผู้มืสิทธิสมัครสอบในข้อ ๔.๒.๑ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและไต้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน วันปีดวับสมัครสอบคือวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๖๑ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

๖.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงในกรณีที่มืความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจ พบว่าเอกสารหลักฐานซื่งผู้สมัครสอบน้ามายื่นไม,ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบของกระทรวง การต่างประเทศ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืน ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๗. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบในวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๖๑

 • ทางเว็บไซต์ mfa.go.th เสือกแถบรายการดานบนในหัวข้อ “ประกาศและ อื่นๆ,, คลิกเลือก “ประกาศกระทรวง,, หรือ
 • ทางเว็บไซต์ https://mfa.job.thai.com

๘. หลักสูตรการสอบแข่งขันและวิธึการสอบ

๘.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) เป็นการสอบข้อเขียน ประกอบด้วย

(๑.๑) วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๘๐ คะแนน

 • ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพวเตอร์
 • ความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรม
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
 • ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภยด้านสารสนเทศ
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(๑.๒) วิชาความรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงาน

๘.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสอบส้มภาษณ์ หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณโหวพริบ บุคลิกภาพ เพื่อให้1ด้บุคคลที่มิคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะ ตำแหน่งก่อนและเมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมี สิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๙. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใขัเฉพาะตำแหน่ง ๙.๑ ใบสมัครสอบที่มีเลขประจำตัวสอบ และติดรูปก่ายหน้าตรง ไม่ใส่หมวกและไม่สวม แว่นตาดำ ซื่งก่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ นิ้ว พร้อมทั้งลงลายมือซื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน

๙.๒ บัตรประจำตัวประซาซน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหนังสือ เตินทาง (Passport) ชื่งมีรูปถ่าย และเลขบัตรประจำตัวประขาขน ๑๓ หลัก ระบุขัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งอังไม่หมดอายุ ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งตังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าลอบ

 

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ด้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อวัดฅวามรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และต้องเป็นผู้สอบผ่าน การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต้าแหน่งได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้โดยให้คำนึงถืง หลักวิชาการวัดผลด้วย

๑๑. หสักฐานที่ตัองยื่นเพื่อประกอบการเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความ เหมาะสมกับตำแหน่ง

เมื่อกระทรวงการต่างประเทศประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จะกำหนดให้ผู้ที่มีรายซื่อดังกล่าวมายื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบ โดยขอให้ นำเอกสารฉบับจริงพร้อมด้วยสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับมาด้วย ตังนี้

๑๑.๑ ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ต้ดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ไม่ใส่หมวกและไม่สวมแว่นตาตำ ซื่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน

๑๑.๒ ทะเบียนบ้าน

๑๑.๓ บัตรประจำตัวประชาชน

๑๑.๔ ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่า เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับประกาศรับสมัครสอบ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

ในกรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตรฉบับจริง ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออก (มิใข่หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา) โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรหรือสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน พร้อมกับระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)

๑๑.๕ หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

๑๑.๖ หลักฐานอื่นๆ เข่น ใบสำคัญการสมรสใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ขื่อ-ชื่อ สกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร หากมี (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศซาย)

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้พร้อมทั้งระบุหมายเลขประจำตัวสอบไว้ที่มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสารด้วย

เมื่อกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเอกสารข้างด้น และสำนักงาน ก.พ. พิจารณาคุณวุฒิซึ่งผู้ที่มีรายชื่อได้นำมายื่นเรียบร้อยแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศรายชื่อ ผู้มืสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และจะแจ้งรายละเอียดของหลักสูตรการสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการสอบต่อไป

๑๒. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๑๒.๑ กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียง ตามลำดับดะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าอยู่ไนลำดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันอีก ให้เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก

๑๒.๒ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันไดีใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๑๓. การบรรจุและแต่งตั้ง

๑๓.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับทื่ไนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดย ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑

๑๓.๒ กระทรวงการต่างประเทศไม่ประสงค์จะรับโอนผู้สอบแข่งขันไดัที่เป็น ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงสิน

กระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถข่วยเหลือให้ท่านได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติการณ์ไนท่านองเดียวกันนี้โปรด อย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศทราบด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒(£๖๐

(นายภาสกร ศิริยะพันธุ)

รองปลัดกระทรวงฯ รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านติาง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเรื่จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

(๒) ประมวลผลและปรับปรูงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย

(๓) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตาม ความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน

(๔) เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่งเพื่อให้ ระบบปฏิบัติการท้างานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

(๖) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการชองระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล ของหน่วยงานที่ไม่ชับช้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน

(๗) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน

(๘) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้ง ระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน (๙) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคง ปลอดภัยชองข้อมูลหรือระบบ

(๑๐) ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้การ ออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมคำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป๋าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงานท้างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลลัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ

(๑) ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) ดำเนินการฝิกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิซาการคอมพิวเตอร์

(๓) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงการต่างประเทศ :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 ม.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments