Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-29 ธ.ค. 2560 รวม 34 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น

ลิงค์: https://iqepi.com/42283/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงาน,ลูกจ้าง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 34
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,พิษณุโลก ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ธ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นกรุงเทพมหานคร

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครสอบ

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวขั่น จำกัด

ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวขั่น จำกัด เป็นบริษัทที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถือหุ้น หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งดำเนินธุรกิจและ ให้บริการด้านการจัดระบบงาน คลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า การบริหารเส้นทางการขนส่งและ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าปฏิษัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวฃั่น จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑  มีสัญขาติไทย

๑.๒  เพศขาย / หญิง

๑.๓  สามารถทำงานให้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวซั่น จำกัด ได้เต็มเวลา

๑.๔  พ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราฃการ

รับรองว่าพ้นจากการรับราฃการทหารกองประจำการหรือพ้นจากการตรวจเลือก ทหารกองเกินเข้ารับราฃการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหารหรือ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง ๑.๕  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ้นเพ้อนไม่สมประกอบ

๑.๖  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

๑.๗  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ๑.๘     เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประฃาธิปไตยตามรัฐธรรมนญด้วย

ความบริสุทธึ๋ใจ

๑.๙  ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตพินเพ้อนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ

๑.๙.๑ โรคเรื้อน ๑.๙.๒ วัณโรคในระยะอันตราย

๑.๙.๓โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ๑.๙.๔ โรคยาเสพติดใหโทษอย่างร้ายแรง ๑.๑๐ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราฃการ พักงาน หรือถกสั่งให้ออกจากราชการ

ออกจากงานไว้ก่อน หรือต้องหาคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิด อันได้กระทำโดยประมาท ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ๑.๑๒ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

๑.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากหน่วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท มหาชน จำกัด เพราะกระทำผิดวินัย หรือทุจริตต่อหน้าที่ ๑.๑๔ ผู้สมัครที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครรับการคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยบริษัท ไปรษณีย์’ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จะให้ออกจากงานทันที และจะดำเนินคดีอาญา ตามความเหมาะสมต่อไป

 

๑.๑๕: ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๑๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

๒. ดำแหน่งที่รับสมัครเป็นไปพามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ โดยรับสมัครจากบุคคล

ภายนอกทั่วไป รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวซั่น จำกัด

๓. การบรรจุเข้าทำงาน

๓.๑  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

๓.๒  ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องทดลองปฏิษัติหน้าที่ ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

หากไม่ผ่านการประเมินผลงานในช่วงระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ตาม หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ต้องออกจากงาน ดังนี้

๑. บุคคลภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานต้องทดลอง การปฏิบัติงานเป็นเวลา ๑๒๐ วัน

๒. บุคคลภายนอกที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างต้องทดลองปฏิบัติงานเป็น เวลา ๙๐ วัน

๙. การสมัคร

๔.๑  ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไฃต์ www.thpd.co.th

และกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัครแล้วส่งมาที่บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริ บิวซั่น จำกัด เลขที, ๑๑๑ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๘๓๑-๓๗๐๔ ต่อ ๑๐๔ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่าย อำนวยการ ในวันและเวลาทำการตามปกติ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๙๖๐ ๔.๒    เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

ให้มืเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ ๔.๒.๑     ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมลครบถ้วนแล้ว

๔.๒.๒  ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ระบุว่าเป็นผู้สำเร็จ

การศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร โดยระบุคะแนนหรือแต้มเฉลี่ยที่ได้ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ขุด

๔.๒.๓  กรณีมีการเปลี่ยนซื่อตัว ซื่อสกุล ให้นำหลักฐานด้นฉบับ พร้อมสำเนา มาแสดง

๔.๒.๔  รูปถ่ายสี หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน)

๔.๒.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประขาซน

๔.๒.๖  หลักฐานทางทหาร ตามข้อ ๑.๔

๔.๒.๗  หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีมี)

๔.๒.๘  บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวซั่น จำกัด จะประกาศรายซื่อผู้มืสิทธิเข้าสอบ

คัดเสือกหรือคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก วิธีการ คัดเลือก รวมทั้งเกณฑ์ที่ตัดสินที่ www.thpd.co.th ตามความจำเป็น ของแต่ละตำแหน่งงานตามลำดับ เพื่อจะได้ทราบกำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก หากมืบีญหาอันเป็นผลมาจากการไม่ตรวจสอบ รายซื่อดังกล่าว บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จะไม่รับผิดขอบ

๔.๒.๙  ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าของเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ

๕. การขึ้นบัญชีผลการสอบคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจะไต้รับการขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกไว้เป็นเวลา ๑ ปี ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจะไต้รับการขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกไว้เป็นเวลา ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศผลการ คดเลือกเป็นต้นไป ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ประกาศผลการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผลการสอบ คัดเลือกไต้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

๖. อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

๖.๑ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ให้เป็นไปตามอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นตํ่า

ของตำแหน่งและคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือก หรือประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

๖.๒ สวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างจะไต้รับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๔๔๑ และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๔๓๗

๗. กระบวนการคัดเลือก

บริษัทจะทำการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกที่ไต้รับการแต่งตั้งจากบริษัทไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๘. เกณฑ์การคัดเลือก ผู้คัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะถือว่าเป็น ผู้ผ่านการคัดเลือก

๙. กรณีอื่นๆ กรณีที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เห็นว่า จำนวนผู้สมัครน้อย เกินไปหรือไม่มีผู้สมัครคนใดสมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งที่รับสมัคร บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด สงวนสิทธึ๋ที่จะขยายระยะเวลาการรับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครคราวนี้ และดำเนินการ รับสมัครใหม่ และสงวนสิทธี้การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร โดยผู้สมัครจะ ฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทํริบิวจั่น จำกัด ไม่ไต้(นายพีระ อุดมกิจสกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ ต้านปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวขั่น จำกัด รายละเอียดและคำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร

ที่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สังกัด อัตรา อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
พนักงานปฏิบัติการ สาขาพิษณุโลก ฝ่ายปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 20 ปี ม.๖ – ปวซ. – ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขา ๑. มีความรู้และประสบการณ์งาบคลังสินค้า เช่น การรับสินค้าเข้า การเบิกจ่ายสินค้าออก การเคลื่อนย้ายสินค้า การตรวจนับสินค้าคงคลัง และการบริหารการจัดส่ง

๒. สามารถใช้เครื่องมีอไนงานคลังสินค้าและการจัตส่งได้ เช่น โฟคลิฟ แอนด์ลิฟระบบคลังสินค้า TM5/WMS

๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office และอินเทอร์เน็ตได้ดี

๔. มีร่างกายแข็งแรง ขยันขันแข็ง มีความมุ่งมั่นใบการทำงาน และมีความรับผิดขอบสูง

๕. สามารถทำงานเป็นช่วงกะเวลาได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานจัดระบบและพัฒนาระบบบริการ ฝ่ายจัดระบบบริการและ บริหารคุณภาพ ไม่ต่ำกว่า 23 ปี ปริญญาตรี
สาขาโลจิสติกส์
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
สาขาเศรษฐศาสตร์
หรือสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๑. มีความรู้ในงานวิเคราะห์ค้นทุนและอัตราค่าบริการ การพัฒนาระบบงาน การจัดระบบงานขนส่ง ไนธุรกิจโลจิสติกล์ การขนส่ง หริอคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

๒. มีทักษะในการวิเคราะห์ พัฒนาระบบงานและควบคุมบริหารจัดการค้นทุนการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๓. มีความรู้ความเข้าใจหริอมีประสบการณ์การจัดทำสัญญาให้บริการกับลูกค้า และสัญญาว่าจ้างขนส่งจะไค้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ

๔. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ TMS และ WMS และสามารถไข้คอมพิวเตอร์ MS. Office และ Internet ได้เป็นอย่างตี

๕. มีทักษะในการประสานงานทั้งภายไนและภายนอกและทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

พนักงานควบคุมและพัฒนาคุณภาพบริการ ฝ่ายจัดระบบบริการและ บริหารคุณภาพ ไม่ต่ำกว่า 23 ปี ปริญญาตริ สาขาโลจิสติกส์ สาขาบริหารงานที่’วไป สาขาเศรษฐศาสตร์ หริอสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑. มีความรู้และประสบการณ์ไนงานควบคุมและพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑, ระบบ GSP/GDP

๒. มีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑ และระบบ GSP/GDP

๔. สามารถไข้คอมพิวเตอร์ MS. Office, Internet และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

๕. มีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก การจัดทำแผนงาน และควบคุมการปฎิบ้ติงานตามแผน

๖. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

พนักงานกฎหมายและบริหารสัญญา ฝ่ายอำนวยการ ไม่ต่ำกว่า 23 ปี ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ๑. มีความรู้ความเข้าไจหริอมีประสบการณ์ในงานร่างและจัดทำสัญญา การบริหารสัญญา การเขียนบันทึกข้อตกลง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำสัญญา ไม่นอยกว่า ๒ ปี (แนบหนังลื่อรับรอง)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒. มีทักษะในการสื่อความ การตีความ และการเจรจาต่อรอง

๓. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการลื่อสาร และมีทักษะในการไข้ MS.Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี

๔. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

๔. หากมีทักษะการร่างและเขียนคำฟ้อง มีความรู้ในกระบวนวิธิพิจารณาในชั้นศาลจะไค้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ ไม่ต่ำกว่า ๒๔ ปี ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาบริหารงานบุคคล สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรีอสาขาอี่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑. มีประสบการณ์ในงาน สรรหาและคัดเลือกบุคลากร ฝึกอบรม บริหารค่าตอบแทนและการทำเงินเตือนไม่น้อยกว่า ๓ ปี (แนบหนังสือรับรอง)

๒. มีความรู้ความเข้าไจ พรบ.คุ้มครองแรงงาน, พรบ. แรงงานสัมพันธ์, พรบ. ประกันสังคม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. มีทักษะในการลือความ การติความ และการเจรจาต่อรอง และ สามารถลือสารภาษาอังกฤษได้ ๔. มีทักษะในการไข้ MS.Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี แสะมีความรู้ความเข้าใจ ระบบ ISO. ๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑ ๔. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอบุญาตขับขี่จะได้รับการพจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานการตลาดและการขาย ฝ่ายการตลาดและ พัฒนาธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า ๒๔ ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ค้านการตลาดและ การขาย โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ หริอสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑. มีประสบการณ์ในงานการตลาดและการขาย การติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพี่อการหาลูกค้ารายใหม่ในธุรกิจโลจิสติกส์ คลังสินค้าหริออื่นๆ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (แนบหนังลือรับรอง)

๒. มีทักษะในการนำเสนองานเพี่อการขายสินค้าและบริการและป็ดการขายได้

๓. มีทักษะในด้านการวิเคราะห์ จัดทำรายงาน ประมวลผลและสรุปผลงานทางด้านการตลาด

๔. มีบุคคลิกภาพและมบุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงานกับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง

๕. สามารถไข้ MS. Office, Internet ได้ดี หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานปฎิบัติการประสานงาน และบริหารการจัดส่ง

คลังสินค้าบางนา (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. ๑๙)

ฝ่ายบริหารงานคลังสินค้า ไม่ต่ำกว่า ๒๓ ปี ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาบริหารการขนส่ง หริอสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑. มีประลบการณ์ ๐-๒ ปี ด้านติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราขการ ลูกค้า และผู้ขนส่ง บริหารการจัดส่งสินค้าอย่างถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา และรู้จักเสันทางการจัดส่งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้เป็นอย่างติ (แนบหนังลือรับรอง กรณีมี)

๒. มีความรู้ความเข้าใจในงานคลังสินค้า ระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑ ระบบ GSP/ GDP

๓. สามารถใข้คอมพิวเตอร์ MS. Office อินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานเป็นข่วงเวลากะได้

๔. หากมีทักษะการไข้งานระบบ TMS และ WMS จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  พนักงานปฎิบ้ติการคลังสินค้า

คลังสินค้าบางนา (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. ๑๙)

ฝ่ายบริหารงานคลังสินค้า ไม่ต่ำกว่า 23 ปี ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาบริหารจัดการคลังสินค้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑. มีประสบการณ์ 0-๒ ปี ด้านติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และบริหารงานคลังสินค้า การตรวจนับสินค้าคงคลัง และการควบคุม การรับสินค้าเข้า การเบิกจ่ายสินค้า และการควบคุมระบบเอกสาร (แนบหนังลือรับรอง กรณีมี)

๒, มิความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๐, ISO ๑๔๐๐๐ ระบบ GSP/ GDP

๓. สามารถใข้คอมพิวเตอร์ MS. Office อินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างติ และสามารถทำงานเป็นช่วงเวลากะได้

๔. หากมีทักษะการใข้งานระบบ TMS และ WMS จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานจัดระบบงานขนส่งและซ่อมบำรุง ฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง ไม่ต่ำกว่า ๒๓ ปี ปริญญาตรี สาขาการจัดการรอุตสาหการ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑. มีประสบการณ์ ๐-๒ ปี ในงานปฎิบ้พิการ งานจัดระบบยานพาหนะและขนส่ง วางแผนและควบคุมการข่อมบำรุง ยานพาหนะ เพี่อการให้บริการอย่างมีประสิทซิภาพสูงสุดและจัดส่งสินค้าได้ทันตามกำหนดเวลา (แนบหนังลือรับรอง กรณีมี)

๒. ควบคุมงานข่อมบำรุง การจัดหาผู้ให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ รวมทั้งการวางแผนบริหารจัดการงานข่อมบำรุง

๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office และอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างติ และไข้ภาษาอังกฤษในการสื่อความได้ตี

๔. มีทักษะการใช้งานระบบ TMS , GPS, CCTV รู้เสันทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลได้

๕. มีความรู้ความเข้าใจระบบ ISO. การจัดทำแผนงาน การจัดซื้อจัดจ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

๑๐ พนักงานปฏิบัติการประสาบงานเครือข่าย ฝ่ายปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า ๒๓ ปี ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ สาขาบริหารจัดการงานขนส่ง สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบริหารงานทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑. มีประสบการณ์ 0-๒ ปี ในงานปฏิบัติการแสะประสานงานเคริอข่าย การควบคุมเอกสาร การตรวจเช็คเอกสารงานขนส่ง เพี่อการตรวจจ่ายค่าขนส่งอย่างถูกต้องทันดามกำหนด (แนบหนังสีอรับรอง กรณีมี)

๒. ประสานงานกับหน่วยงานสาขา ผู้ขนส่ง และคลังสินค้า

๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office, Internet ได้เป็นอย่างดี และไข้ภาษาอังกฤษในการสื่อความได้ดี

๔. มีความรู้ความเข้าใจระบบ ISO. ๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑ และระบบ GSP/GDP การจัดทำแผนงาน การจัดซื้อจัดจ้าง

๑๑ หัวหน้าส่วนการเงิน ฝ่ายงบประมาณ บัญชีและการเงิน ไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญขี หริอสาขาการเงิน ๑. ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีซื้อ รับวางบิล จัดทำการเบิกเงินสดย่อย ตรวจสอบภาษีซื้อ ทำใบสำคัญจ่าย

๒. ตรวจสอบเอกสารรับวางบิล จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยื่น ภ.ง.ด. ๑, ๓, ๕๓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบ ภพ. ๓๐

๓. บันที่กรายการตั้งหนี้ การรับฟ้าระหนี้ วางบิลและติดตามการฟ้าระหนี้จากลูกค้า

๔. ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ กระทบยอดและควบคุมบัญชีลูกหนี้ และควบคุมทะเบียนเช็ค

๔. ตรวจลอบรายการรับเงินในรายการ Bank statement และ Pass Book

๖. วิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการและแนวทางการบริหารต้นทุน จัดทำ IRR, NPV และค่า EP

๗. ควบคุมต้นทุนการให้บริการ ตรวจสอบความถูกต้องของกำไร-ขาดทุน ของโครงการ

๘. จัดทำรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหาร พร้อมทั่งวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการ

๙. วิเคราะห์รายได้ ต้นทุนการให้บริการ จุดคุ้มทุนเพี่อเสนอผู้บริหาร (Break Even Point)

๑๐. มิความรับผิดขอบสูง และมิความซื่อสัตย์สุจริต

๑๑. สามารถใข้คอมพิวเตอร์ MS. Office, Internet ได้เป็นอย่างดี และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อความได้ดี

๑๒. หากสามารถใช้โปรแกรม Navision ใต้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลูกจ้างขับรถยกสูง (Reach Truck) ฝ่ายบริหารงานคลังสินค้า

คลังสินค้าบางนา

(ถนนบางนา-ตราด ก.ม. ๑๙)

ไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ม.๓ ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ๑. มีร่างกายแข็งแรง ขยับขับแข็ง มีความมุ่งนั่นในการทำงาน และมีความรับผิดขอบสูง

๒. มีประสบการทมีนการขับรถยกสูง (Reach Truck) ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๓. มีใบผ่านการลกอบรมการขับรถยกสูง (Reach Truck)

๔. สามารถทำงานเป็นช่วงกะเวลาได้

๔. สามารถปฏิบัติงานที่คลังสินค้าบางนา (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. ๑๙) ได้

ลูกจ้างขับรถโฟคลิฟ (Forklift) ฝ่ายบริหารงานคลังสินค้า

คลังสินค้าบางนา

(ถนนบางนา-ตราด ก.ม. ๑๙)

ไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ม.๓ ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ๑. มีประสบการถมีนการขับรถโฟคลิฟ (Forklift) ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๒. มีใบผ่านการปีกอบรมการขับรถโฟคลิฟ (Forklift)

๓. สามารถทำงานเป็นช่วงเวลาคะได้

๔. มีร่างกายแข็งแรง ขยันขันแข็ง มีความมุ่งนั่นในการทำงาน และมีความรับผิดขอบสูง

๕. สามารถปฏิบัติงานที่คลังสิบค้าบางบา (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. ๑๙) ได้

ลูกจ้างธรการคลังสินค้า (Warehouse Admin) ฝ่ายบริหารงานคลังสินค้า

คลังสินค้าบางบา

(ถนนบางนา-ตราด ก.ม. ๑๙)

ไม่ต่ำกว่า loo ปี ปวส. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ๑. มีประสบการถมีนงานธุรการ คลังสินค้า หรือระบบงานเอกสารคลังสินค้าไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๒. มีความสามารถในการใขั Computer MS. Office ได้เป็นอย่างดื

๓. สามารถใช้งานระบบ TMS/ WMS ได้

๔. มีร่างกายแข็งแรง ขยันขันแข็ง มีความมุ่งนั่นในการทำงาน และมีความรับผิดขอบสูง

๕. สามารถทำงานเป็นช่วงเวลากะได้

๖. สามารถปฏิบัติงานที่คลังสินค้าบางนา (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. ๑๙) ได้

<£. ถูกจ้างคลังสินค้า (Warehouse) ฝ่ายบริหารงาบคลังสินค้า

คลังสินค้าบางนา

(ถนนบางนา-ตราด ก.ม. ๑๙)

k) ไม่ตำกว่า ๑๘ ปี ม.๓ ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ๑. มีประสบการณ์ในงานคลังสินค้าไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๒. มีร่างกายแข็งแรง ขยันขันแข็ง มีความมุ่งนั่นโนการทำงาน และมีความรับผิดขอบสูง

๓. สามารถทำงานเป็นช่วงเวลากะได้

๔. สามารถปฏิบัติงานที่คลังสินค้าบางนา (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. ๑๙) ได้

ลูกจ้าง Call Center ฝ่ายบริหารงานคลังสินค้า

คลังสินค้าบางนา

(ถนนบางนา-ตราด ก.ม. ๑๙)

ไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ม.๓ ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ๑. มีประสบการถมีนงานติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานทีเกี่ยวช้อง หรือมีประสบการถมีนงาน Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ

๒. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดื สุภาพ ใจเย็นและสามารถรับภาวะกดดันได้

๓. สามารถทำงานเป็นช่วงเวลากะได้

๕. มีร่างกายแข็งแรง ขยันขันแข็ง มีความมุ่งนั่นในการทำงาน และมีความรับผิดขอบสูง

๔. สามารถปฏิบัติงานที่คลังสินค้าบางนา (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. ๑๙) ได้

ลูกจ้างซ่างเทคนิค ฝ่ายบริหารงานคลังสินค้า

คลังสินค้าบางนา

(ถนนบางนา-ตราด ก.ม. ๑๙)

ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี ปวส.หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้า

สาขาอิเล็คทรอนิคไฟฟ้า สาขาอิเล็คทรอนิค สาขาเครื่องกล

๑. มีประสบการณ์ใบงาบระบบไฟฟ้าโรงงาบอุตสาหกรรม คลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

๒. สามารถช่อมแขมและแก้ไขป็ญหางานไฟฟ้าเบื้องด้นได้

๓. หากข่อมแขมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น งานประปา เครื่องปรับอากาศ รถโฟคลํฟ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

๔. สามารถทำงานเป็นช่วงเวลากะได้

๕. มีร่างกายแข็งแรง ขยันขันแข็ง มีความมุ่งนั่นในการทำงาน และมีความรับผิดขอบสูง

๖. สามารถปฏิบัติงานที่คลังสินค้าบางนา (ถนนบางบา-ตราด ก.ม. ๑๙) ได้

ลูกจ้างผู้พิการได้ยิน ทางการเคลื่อนไหว

(มีบัตรประจำต้วผู้พิการ หรือเอกสารแสดงความพิการจากแพทย์แผนปัจจุบัน)ยกเว้นผู้พิการนั่งรถเข็น

ประจำสำนักงานใหญ่ หรือ คลังสินค้าบางนา หรือ HUB (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. ๑๙) ไม่ตำกว่า ๒๐ ปี ม.๓., ม.๖, ปวข, ปวส.
ป. ตรี หรือเทียบเท่า
ทุกสาขา
๑.สามารถทำงานเอกสาร/ งานคลังสินค้า /งานขนถ่ายสินค้าได้

๒. ลามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office ได้

๓. สามารถทำงานเป็นช่วงเวลากะได้

๔. มีร่างกายแข็งแรง ขยันขันแข็ง มีความมุ่งนั่นในการทำงาน และมีความรับผิดขอบสูง


วิธีการสมัครงานพนักงาน ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น :mail  

ดาวน์โหลดไฟล์ ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments