Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-25 ธ.ค. 2560 รวม 15 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธกส.

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://iqepi.com/42279/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์,พนักงานประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ธ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกรุงเทพมหานคร

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่องการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำ ฝ่ายปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์
ปีบัญชี 2560

—————————————
ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีความประสงค์จะสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำ ฝ่ายปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศและส านักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ปีบัญชี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.1 พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Software ปฏิบัติงานในหน้าที่พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (Programmer) เช่น ระบบงานสินเชื่อ ระบบงานเงินฝาก ให้คำปรึกษา ตอบปัญหา แนะนำ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบในความรับผิดชอบ
1.2 พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Hardware ปฏิบัติงานในหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสาร และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย การติดตาม ควบคุม ดูแล การแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสื่อสารในศูนย์คอมพิวเตอร์ และส่วนงานต่างๆ ในธนาคาร การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 พนักงานประชาสัมพันธ์
1.3.1 งานกำหนดแนวคิดและพัฒนารูปแบบ และช่องทางการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ภายนอกและภายในธนาคาร
1.3.2 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ และสื่อ NEW MEDIA
1.3.3 งานออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทสิ่งพิมพ์ และสื่อ NEW MEDIA

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Software ระดับ 4 จำนวน 7 อัตรา
2.1.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2.1.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560
2.1.3 มีความสามารถเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น VISUAL C# ,JAVA SCRIPT , AngularJS , NodeJS , R , Python , UNIX Shell Script , Hadoop, Environment , Store Procedure ของ RDBMS หรือ M
2.1.4 หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Mobile-Banking หรือโปรแกรมอื่นๆ จากสถาบันการเงินการธนาคารบริษัทเอกชน ส่วนงานราชการสถาบันอื่นๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.1.5 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
2.2 พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Hardware ระดับ 4 จำนวน 6 อัตรา
2.2.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2.2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560
2.2.3 หากมีประสบการณ์ด้าน Admin  ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือด้าน Operate ระบบ ATM หรือด้านการออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสาร หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ จากบริษัทเอกชนส่วนงานราชการ สถาบันอื่น ๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.2.4 หากมีใบรับรองในสายอาชีพคอมพิวเตอร์ เช่น CISSP CISA CISM CompTIA ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.2.6 สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
2.3 พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
2.3.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2.3.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารประชาสัมพันธ์ การโฆษณาและการตลาด วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา สื่อสารการตลาด สื่อสารการตลาดดิจิทัล การตลาด จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560
2.3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2.3.4 มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการเขียนสำหรับประชาสัมพันธ์และงานโฆษณา
2.3.5 มีทักษะในการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/สื่อโฆษณา
2.3.6 มีความรู้ความสามารถในการอ่าน พูด เขียน และใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
2.3.7 หากมีผลงานด้านงานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์/โฆษณา หรือผลงานด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์/โฆษณา ขอให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
3.คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เพศ ชาย/หญิง
3.2 มีสัญชาติไทย
3.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบ าบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิดโรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอื่นที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.9 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3.10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
3.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.12 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงานหรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
4. การรับสมัคร
4.1 ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครจากการฝากประวัติไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง
http://www.irecruitbaac.com ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็นพนักงานคอมพิวเตอร์ด้าน Software ระดับ 4 หรือ
พนักงานคอมพิวเตอร์ด้าน Hardware ระดับ 4 หรือ พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4
ตำแหน่งเดียวเท่านั้น ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ในหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ให้เลือก
พนักงานคอมพิวเตอร์ด้าน Software ระดับ 4 หรือ พนักงานคอมพิวเตอร์ด้าน Hardware ระดับ 4 หรือ พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 ตำแหน่งเดียวเท่านั้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

โดยธนาคารจะถือว่าเป็นความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกในต าแหน่งนั้น และจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
4.2 ธนาคารจะคัดเลือกผู้สมัครจากผู้ที่แจ้งความประสงค์เลือกหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ตามข้อ 4.1 เพราะฉะนั้น ผู้ฝากประวัติจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของตนเองว่าตรงตามที่ธนาคารก าหนดหรือไม่ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติ โดยผู้ฝากประวัติไม่สามารถเรียกร้องหรือโต้แย้งใดๆ ได้ทั้งสิ้น
4.3 ให้ผู้ฝากประวัติตามข้อ 4.2 สั่งพิมพ์เอกสารแบบช าระค่าธรรมเนียมการสอบในกระดาษ A4 ที่เว็บไซต์ http://www.ibaacapplicant.com หลังจากที่ได้เปลี่ยนแปลง “สายงานที่สนใจ” ตามข้อ 4.1 หรือผู้ที่สมัครใหม่ ไปแล้ว 1 วัน จึงนำไปยื่นขำระเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขา ในเวลาท าการของธนาคาร ตั้งแต่ วันที่ 18 – 26 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ค่าธรรมเนียมการสอบ 280 บาท
2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 20 บาท
4.4 ผู้ฝากประวัติที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ธนาคารถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาบุคคลภายนอกเป็นพนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้าน Software ระดับ 4 หรือ พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้าน Hardware ระดับ 4 หรือ พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 และสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ http://www.ibaacapplicant.com ภายใน 2 วันท าการหลังจากการช าระเงิน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการสรรหาและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศการสรรหาฉบับนี้ทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้ฝากประวัติท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ด าเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นได้ทั้งนี้ ผู้ฝากประวัติจะต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึกการสมัคร หากมีการแก้ไขหรือลบข้อมูล ธนาคารจะถือวันที่สมัครสุดท้ายเป็นสำคัญ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4.5 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบเพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียน โดยแจ้งสถานที่สอบและที่นั่งสอบ ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ทางเว็บไซต์ http://www.baac.or.th/content-job.php ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้วไม่มีรายชื่อ โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6100 ต่อ 8332,8334 ภายในระยะเวลา 2 วันทำการ นับจากวันที่ธนาคารประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน โดยธนาคารขอสงวนสิทธิในการจัดห้องสอบตามความเหมาะสม ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนจะอ้างสิทธิใด ๆ มิได้
5.อัตราเงินเดือนกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง บรรจุเป็นพนักงานระดับ 4 และให้ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
6. การสอบคัดเลือกผู้สมัครต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน โดยธนาคารกำหนดการสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
6.1 การสอบข้อเขียน (เนื้อหาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
6.1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
6.1.2 วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง
ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้
6.2 การสอบสัมภาษณ์
6.3 การทดสอบบุคลิกภาพ
7. เกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์
7.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หากมีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนน้อยกว่าจ านวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนตามหลักเกณฑ์การวัดผลโดยจะพิจารณาลดเกณฑ์คะแนนข้อเขียนตามลำดับ ดังนี้
ลำดับที่ 1 คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
ลำดับที่ 2 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง
7.2 การสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการสอบเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเท่านั้น โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องมีเอกสารการสมัครครบถ้วนก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้น จะไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7.3 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนนแต่มีการพิจารณาผลผ่าน / ไม่ผ่าน) โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกต้องมีผลการทดสอบบุคลิกภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติจึงพิจารณาให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสอบในครั้งนี้
8. เอกสารการสมัครงานที่จะต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคารกำหนด และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามสถานที่ที่ก าหนด โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องน าเอกสารมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์เป็นเอกสารตัวจริงและสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด ดังนี้
8.1 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงไว้ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ ทั้งนี้ ใบรายงานผลการศึกษาจะต้องระบุข้อความต่อไปนี้
1) ชื่อ – สกุล ของผู้สมัครสอบ
2) สาขาวิชา/ วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชา ตามประกาศของธนาคาร
3) วันที่สำเร็จการศึกษา ต้องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา อนุมัติปริญญา ซึ่งผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติปริญญาเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560
8.2 บัตรประจำตัวประชาชน
8.3 ทะเบียนบ้าน (กรณีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่มีทะเบียนตัวจริงอยู่ที่ตนเอง ให้คัดสำเนาทะเบียนบ้านจากที่ว่าการอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ/ส านักงานเขต หรือส านักทะเบียนกลางแทนทะเบียนบ้านตัวจริงได้)
8.4 รายงานข้อมูลเครดิตบูโรจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจ ากัด โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จากศูนย์บริการตรวจสอบเครดิตบูโร ในกรุงเทพฯ หรือผ่านธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการ
8.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
8.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส หนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ผลงาน (ถ้ามี) หากไม่นำเอกสารดังกล่าวมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์หรือไม่ครบถ้วน หรือคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สอบทุกขั้นตอนหรือ ในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและให้ถือค าวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้
9. การประกาศผลการสอบ
9.1 ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์จะเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ
9.2 การประกาศผลการสอบคัดเลือก ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกโดยเรียงล าดับจากผลคะแนนรวมการสอบข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์ กรณี มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจัดลำดับโดยใช้ปัจจัยในการเรียงลำดับทีละปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 คะแนนสอบสัมภาษณ์ โดยหากมีคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 2 เป็นลำดับถัดไป
ปัจจัยที่ 2 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง เท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 3 เป็นลำดับถัดไป
ปัจจัยที่ 3 คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 4 เป็นลำดับถัดไปปัจจัยที่ 4 เลขประจำตัวสอบ
10. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
10.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศธนาคารทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ จะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ด าเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
10.2 เพื่อประโยชน์ของธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งบรรจุและแต่งตั้งบัญชีภายในธนาคารก่อน เพื่อให้ทราบอัตราว่างที่แน่ชัดของส่วนงาน แล้วจึงพิจารณาแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกในบัญชีสำรองผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานประจ า ฝทส. และ สสป. ปีบัญชี 2560 ในครั้งนี้ โดยเรียงตามลำดับของการประกาศผลการสอบคัดเลือกและตามอัตราว่าง
10.3 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานระดับ 4 โดยพิจารณาแต่งตั้งเรียงลำดับตามอัตราว่างหรือความจำเป็นของส่วนงานหากถึงลำดับแล้วผู้อยู่ในบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานประจ า ฝทส. และ สสป. ปีบัญชี 2560 ไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้น ให้ถือว่าสละสิทธิและธนาคารจะตัดสิทธิออกจากบัญชีสำรอง และจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกลำดับถัดไป
10.4 ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคารต้องผ่านการตรวจสุขภาพการทำหนังสือค้ำประกันสืบประวัติตามที่ธนาคารกำหนดและสำเนาเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. กรอ. (ถ้ามี) พร้อมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 หากไม่ผ่านตามเงื่อนไขดังกล่าว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
10.5 กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ในบัญชีสำรองที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเข้ารับการพิจารณา และเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามต าแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงลำดับ
10.6 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงตำแหน่งจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
10.7 หากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก
สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกแต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ธนาคารจะขึ้นบัญชีส ารองไว้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
11. เงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงานก าหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และต้องมีผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานต้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงานต้องมีผลคะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ธนาคารจะพิจารณาให้ทดลองปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีก 90 วัน และ จะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านเกณฑ์โดยมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมาปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม และให้ถือว่าผลการพิจารณาของธนาคารเป็นที่สุด

ธนาคารขอเตือนผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือกระทำการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าท างานกับ ธ.ก.ส.ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส.จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลท าให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560

เอกสารแนบท้ายประกาศขอบเขตเนื้อหาในการสอบพนักงานคอมพิวเตอร์ Hardware ระดับ 4 ปีบัญชี 2560

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ปรนัย) ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที (100คะแนน)
1.1 ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
1.2 การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
1.3 ความสามารถทางด้านภาษาไทย
1.4 ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
1.5 ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
2. วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ Hardware ระดับ 4 (ปรนัย) ใช้เวลา 2 ชั่วโมง (100 คะแนน)
2.1 ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network)
2.2 ระบบปฏิบัติการ (Operating System , UNIX , Windows , VM)
2.3 การบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Administration)
2.4 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ (Cyber Resilience, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน)
2.5 การประมวลผลข้อมูล (On-line & Batch Processing)
2.6 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (Cloud Computing, Big Data Analytic, ISO 27001, ISO 20000)
2.7 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. (ด้านยุทธศาสตร์ ภารกิจ ธุรกรรม ผลิตภัณฑ์ของ ธ.ก.ส.) วิสัยทัศน์ ค่านิยม จริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล ของ ธ.ก.ส. ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับงานธนาคาร ตามกฎหมายการป้องกันและปรามปราบการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

10 ขอบเขตเนื้อหาในการสอบพนักงานคอมพิวเตอร์ Software ระดับ 4 ปีบัญชี 2560
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ปรนัย) ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที (100 คะแนน)
1.1 ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
1.2 การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
1.3 ความสามารถทางด้านภาษาไทย
1.4 ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
1.5 ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
2. วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่งพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ Software ระดับ 4 (ปรนัย) ใช้เวลา 2 ชั่วโมง (100 คะแนน)
2.1 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2.2 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2.3 การพัฒนาระบบงาน (Application เช่น System Development Life Cycle, Agile,Algorithm)
2.4 การบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Administration)
2.5 ความรู้ด้าน Mobile Application
2.6 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (
Cloud Computing, Big Data Analytic)
2.7 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. (ด้านยุทธศาสตร์ภารกิจ ธุรกรรมผลิตภัณฑ์ของ ธ.ก.ส.) วิสัยทัศน์ ค่านิยม จริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล ของ ธ.ก.ส. ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับงานธนาคาร ตามกฎหมายการป้องกันและปรามปราบการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

11 ขอบเขตเนื้อหาในการสอบพนักงานประชาสัมพันธ์ระดับ 4 ปีบัญชี 2560
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ปรนัย) ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที (100 คะแนน)
1.1 ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
1.2 การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
1.3 ความสามารถทางด้านภาษาไทย
1.4 ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
1.5 ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
2. วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ระดับ 4 (ปรนัยและอัตนัย) ใช้เวลา 2 ชั่วโมง (100 คะแนน)
2.1 หลักการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์
2.2 รูปแบบและช่องทางการสื่อสารเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
2.3 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
2.4 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อโฆษณา
2.5 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. (ด้านยุทธศาสตร์ ภารกิจ ธุรกรรมผลิตภัณฑ์ของ ธ.ก.ส.) วิสัยทัศน์ ค่านิยม จริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล ของ ธ.ก.ส. ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับงานธนาคาร ตามกฎหมายการป้องกันและปรามปราบการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง

 

 


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments