Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ธ.ค. -25 ธ.ค. 2560 รวม 229 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กทม.

กทม.

ลิงค์: https://iqepi.com/42276/ หรือ
ตำแหน่ง: 229อัตรา,ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 229
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ธ.ค. – 25 ธ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กทม.กรุงเทพมหานคร

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ๓. เงื่อนไขการสมัครสอบ ๔. วิธีการสมัครสอบ

๕. การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วันเวลา และสถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขัน

๖. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบข้อเขียนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ ๗. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นก่อนวันสอบความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (สัมภาษณ์) หลังจากสอบผ่านข้อเขียนแล้ว ๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ๙. เกณฑ์การตัดสิน ๑๐. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง ๑๒. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ๑๓. การขอดูคะแนนสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กลุ่มวิชา จำนวนตำแหน่งที่เปีดรับสมัครสอบ หลักสูตรและตารางกำหนดการสอบ แข่งขันอยู่แนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไดํให้ความเห็นชอบในหลักการ และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ก.ด่วนมาก ที่ กท ๐๓๐๒/๑๒๓๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้สำนักการศึกษารับผิดชอบในการจัดการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามมติ ก.ก.ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

๑.๑ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ชั้น ๑๕,๐๕๐ บาท

๑.๒ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ชั้น ๑๕,๘๐๐ บาท

๑.๓ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี และประกาศนิยบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ชั้น ๑๕,๘๐๐ บาท ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

๒.๑ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม,มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ ก. คุณสมบัติทั่วไป (๑) มีสัญชาติไทย (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธใจ

ช. ลักษณะต้องห้าม

(๑) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ จิตพื่นเพืเอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ก.

 

(๒) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๓) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจชองสังคม (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๖) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอื่นชองรัฐ

(๗) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราซ- บญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอื่น

(๙) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเช้ารับราชการ หรือเช้าปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานชองรัฐ

ผู้ที่จะเช้ารับราชการเป็นช้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ช.

(๓) (๔) (๔) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) ก.ก. อาจพิจารณายกเว้นให้เช้ารับราชการได้ แต่ล้าเป็นกรณีมีลักษณะ ต้องห้ามตาม ช. (๖) หรือ (๗) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมี ลักษณะต้องห้ามตาม ช. (๘) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่ เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่

ผู้ที่จะเช้ารับราชการเป็นช้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ใดเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองหรือเป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง ผู้นั้นต้องลาออกจากการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพนั้นและการลาออกต้องมี

ผลก่อนวันบรรจุเช้ารับราชการ

๒.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ ๒.๒.๑ มีคุณวุฒิใ]ริญญาตริทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรัใJตำแหน่งครุผู้ช่วย และมิคุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาหรือทางหรือลาชา วิชาเอกตามที่เปีตรับสมัครดังระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้อง’ใด้รันอนุมัติ

 

วันสุดท้ายคือวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๐

๒.๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนออกให้โดย คุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๖ และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปีดรับสมัครสอบแช่งชันวันสุดท้าย คือวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๐ และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้ง

๒.๓ พระภิกษุ หรือสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเช้าสอบแช่งชัน ตามนัยหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๔๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๐๑ และตามความในข้อ ๔ ชองคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๘

๓. เงื่อนไขการสมัครสอบ…

๓. เงื่อนไขการสมัครสอบ

๓.๑ ผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครได้เพียงสาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น

๓.๒ ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่นนอกสังกัด กรุงเทพมหานครต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้มาสอบแข่งขันและยินยอมให้โอนโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง กรณีไม่แสดงหลักฐานดังกล่าวอาจพิจารณาตัดสิทธิในการเข้าสอบ

๓.๓ การสมัครสอบตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือซื่อและรับรองความถูกต้อง ชองข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๑ ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จ ต่อเจ้าพนักงาน

๓.๔ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ

หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม1ตรง หรือไม1เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม1แสดงข้อมูลตามความเป็นจริง ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบครั้งนี้ และไม1คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

๓.๔ ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกคนต้องลงลายมือซื่อในใบสมัครสอบ พร้อมติดรูปถ่ายที่มูมบนด้าน ขวามีอฃองใบสมัครสอบ จึงจะถือว่าเป็นใบสมัครที่สมบูรณ์ หากไม่ติดรูปถ่ายจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๓.๖ ผู้สมัครสอบสามารถแกไขคำนำหน้าซื่อตัว ซื่อสกุล หรือเลขประจำตัวประซาซน ในใบสมัครสอบที่กรอกไว่ไม่ถูกต้อง โดยดูรายละเอียดการขอแกไขและ Download แบบคำร้องขอแกไข ข้อมูลในใบสมัครสอบแข่งขันที่หน้าสารพันปิญหาได้ตั้งแต่วันที่รับทราบ ถึงวันที่ ๒๔ธันวาคม ๒๔๖๐ หลังจากนั้นจะไม่อนุญาตให้แกไขข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น

๓.๗ ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าบริการ ทางอินเทอร์ฌ็ต (Internet) หลังวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๖๐ ให้ถือว่าไม่ได้สมัครสอบในครั้งนี้และ จะไม,คืนเงินให้

๓.๘ ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ระเบียบและวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขัน ซึ่งจะประกาศให้ทราบพร้อมกับ การประกาศรายซื่อผู้ม่สิทธิเข้าสอบแข่งขันและสถานที่สอบแข่งขัน ๔. วิธีการสมัครสอบ

เปีดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๐ ตลอด๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com

หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒/๒๔๖๐ ซึ่งมีขั้นตอนดัง’นี้ ๔.® ขั้นตอนการสมัครสอบทางอินเทอร์ฌ็ต

(๑) อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งฃันฯ และขั้นตอน การกรอกใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร

(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด แล้วทำการสมัคร ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

(๓) พิมพ์แบบฟอร์ม…

 

(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบลงในกระดาษขนาด ๒๑ X ๒๙.๗ ซม. (As:) หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไวในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เซ่น แฟ้มบันทึก (Diskette หรือ Flash drive) เป็นต้น เพื่อพิมพ์ในภายหลัง

(๔) ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบหรือบันทึกข้อมูล ไดให้กลับไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ เพื่อพิมพ์ที่ป่มค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน แต่จะไม่สามารถแกไขข้อมูลที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ

๔.๒ ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (๑) น่าแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๖ ธันวาคม ๒๔๖๐ ในเวลาทำการของธนาคาร ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบ ความถูกต้องทันทีที่ไค้รับหลักฐานการชำระเงินจากธนาคารว่าการพิมพ์รายการถูกต้องทั้งในซ่องซื่อลูกค้า และซ่องเพื่อชำระว่าไต้ชำระเงินให้กับกรุงเทพมหานคร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียม การสมัครสอบคนละ ๓๐๐ ใภ’ท (สามร้อยบาทถ้วน) ตามวันเวลาที่กำหนดและไต้ดำเนินการครบทุกขั้นตอน ภายในวัน เวลาที่กำหนด

(๒) ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เนีต จำนวน ๓๐ บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ต่อหนึ่งรหัสประจำตัวสอบนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมสอบ (๓) เมื่อผู้สมัครสอบได้สมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว จะไม่คืนเงินให้!ม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

(๔) ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว หลังจากปีดรับสมัครสอบ สำนักการศึกษาจะกำหนดเลขประจำตัวสอบให้ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ๔.๓ ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัครสอบพร้อมเลขประจำตัวสอบ

ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครสอบที่มีเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๔๖๑ เป็นต้นไป ได้ที่เว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com ลงในกระดาษขนาด ๒๑ X ๒๙.๗ ซม. ^๔) พร้อมติดรูป ถ่ายที่มูมบนด้านขวาของใบสมัครสอบและลงลายมือซื่อผู้สมัครสอบ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบให้น่า หลักฐานการชำระเงินไปติดต่อได้ที่กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหาและมาตรฐานวิชาชีพ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๗ ๖๖๓๑ – ๔ ต่อ ๓๔๔๔ – ๔ ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๔๖๑ หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธึ๋ในการสอบครั้งนี้

๔.๔ ผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการมองเห็น ทางการได้ยินและสื่อความหมาย หรือ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายให้ระบุความพิการและความต้องการเพื่อสำนักการศึกษาจะจัดห้องสอบ ให้ตามจำนวนที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัครสอบ และพยายามหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ตามที่เห็นสมควร ในวันสอบ

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบและวิธีปฏิบัติของ ผู้เข้าสอบแข่งขัน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) กำหนดวันสอบ ข้อเขียนวันที่ ๒๔ – ๒๔ มีนาคม ๒๔๖๑ และจะประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเฉพาะผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงิน ค่าธรรมเนียมสอบถูกต้องแล้ว พร้อมประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันใน วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๔๖๑ ทางเว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com

๖. หลักฐานและเอกสาร…

๖. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบข้อเขียนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ

๖.๑ ใบสมัครสอบที่มีเลขประจำตัวสอบพร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวาของใบสมัคร (รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว่ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว) หากไม่ ติดรูปถ่ายจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยใข้กระดาษอัดภาพถ่ายโดยเฉพาะ และลงลายมือซื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน

กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่นนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้แนบหลักฐานการอนุญาตให้มาสอบแข่งขันและยินยอมให้โอนเมื่อสอบแข่งขันได้โดยไม,มีเงื่อนไขจาก ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งไว้กับใบสมัครสอบด้วย จึงจะถือว่าใบสมัครสอบสมบูรณ์ ๖.๒ บัตรประจำตัวประซาซน ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประซาซนในการเข้าสอบ ทั้งสองวันของการสอบแข่งขัน

***หากขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ๖.๑ หรือ ๖.๒ ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

๖.๓ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิซาซีพครู หรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ออกให้โดย คุรุสภาตามพระราซบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

๖.๔ สำเนาใบคุณวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่ระบุกลุ่มวิซาเอกที่ใข้สมัครสอบ

เอกสารสำดับที่ ๖.๑ – ๖.๔ใข้สำเนาอย่างละ ๑ ฉบับและต้องรับรองสำเนาเอกสารว่า “สำเนาถูกต้อง” ทุกหน้าด้วยตัวเอง พร้อมเซียนซื่อตัว ซื่อสกุล กลุ่มวิซาที่สมัครสอบและเลขประจำตัวสอบ ตัวบรรจงไว้ที่มุมบนด้านขวามือของเอกสารหลักฐานด้วย โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร และวันที่ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ต้องก่อนหรือไม่หลังวันที่เปีดรับสมัครวันสุดท้ายดือวันที่ ๒๕ธันวาคม ๒๕๖๐

สำหรับผู้สมัครสอบที่ไม่นำสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาใบอนุญาต ปฏิบัติการสอนและหลักฐานการศึกษาตามข้อ ๖.๓ และข้อ ๖.๔ ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเซียน ขอให้นำหลักฐานเอกสารดังกล่าวใส่ซองวงเล็บมุมซองว่าเอกสารสำหรับแนบกับใบสมัครสอบแล้วส่งจดหมาย ลงทะเบียนถึงกลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหาและมาตรฐานวิชาชีพ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา เลขที่ ๘๖๙ ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม. ๑๐๖๐๐ ภายใน ๓ วันนับแต่วันสอบ ข้อเขียนวันสุดท้าย(ดูการประทับตรา วัน เดือน ปี ของไปรษณีย์) หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบ สละสิทธึ๋ในการสอบครั้งนี้ ทั้งนี้สำนักการศึกษาจะไม,รับผิดชอบต่อการสูญหายของเอกสารหลักฐานและ หรือกรณีหลักฐานเอกสารส่งไม,ครบถ้วนตามข้อ ๖.๓ และข้อ ๖.๔ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

๗. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นก่อนวันสอบความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (สัมภาษณ์) หลังจากสอบฝานข้อเขียนแล้ว

๗.๑ ต้นฉบับใบคุณวุฒิการศึกษาและต้นฉบับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่ระบุกลุ่มวิซาเอกที่ใข้สมัครสอบ ซึ่งตรงกับสำเนาที่ยื่นไว้ณวันสอบข้อเซียน โดยผู้สมัครสอบแข่งขัน ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาถึงวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรต้องก่อนหรือไม่หลังวันเปีดรับสมัครวันสุดท้ายดือ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ

๗.๒ ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

๗.๓ บัตรประจำตัวประซาซน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

๗.๔ ใบรับรองแพทย์…

๗.๔ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้!ม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๔

๗.๕ ใบเปลี่ยนซื่อตัว ซื่อสกุล (ถ้ามี)

๗.๖ สด.๘ สด.๙ สด.๔๓ กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชาย

๗.๗ ต้นฉบับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ออกให้โดย คุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และต้องได้รับอนุมัติจากคุรุสภา อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปีดรับสมัครสอบแช่งชันวันสุดท้าย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาต ปฏิบัติการสอนต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

บุคคลใดไม่ยื่นหลักฐานและเอกสาร และหรือไม่เข้าสอบความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (สัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือเป็นผู้ขาดสอบ ๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

หลักสูตรและวิธีการสอบแช่งชันปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ๙. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถึอว่าเป็นผู้สอบแช่งชันได้ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ การตัดสิน ถือเป็นเด็ดชาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

๑๐. การประกาศขึ้นบัณชีผู้สอบแข่งขันได้

การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแช่งชันได้โดยประกาศเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาค จากมากไปหาน้อย โดยแยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก กรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ช มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดืกว่า หากได้คะแนนภาค ช เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดืกว่า ถ้าได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบ ก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดืกว่า

บัญชีผู้สอบแช่งชันไดืให้ใช้ได้!ม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแช่งชันได้ เว้นแต่ มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแช่งชันได้!นคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชี ผู้สอบแช่งชันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง

๑๑.๑ ผู้สอบแช่งชันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแช่งชันได้ ในแต่ละกลุ่มวิชาโดยให้ผู้สอบแช่งชันได้บรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างในแต่ละกลุ่มวิชา

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ผู้สอบแช่งชันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นช้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และจะขอโอนไปรับราชการสังกัดหน่วยงานอื่นชองรัฐนอกลังกัด กรุงเทพมหานครต้องเป็นช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า ๘ ปีนับถึงวันขอ โอน รวมถึงการโอนไปในกรณีสอบแช่งชันได้ เว้นแต่การลาออกจากราชการ และต้องแจ้งความประสงค์ขอโอนให้ ลำนักการศึกษาทราบล่วงหน้า ๑ ปี (เมื่ออยู่ครบ ๗ ปี สามารถแจ้งความประสงค์ได้) ทั้งนี้เพื่อเป็นการวางแผนการ ทดแทนตำแหน่งและการพัฒนาบุคลากร

๑๑.๒ ผู้สอบแช่งชันได้ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรต้องก่อน หรือไม่หลังวันที่เปีดรับสมัครสอบแช่งชันวันสุดท้าย

@(9).ตา เป็นผู้มีคุณสมบัติ…

 

๑๑.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สอบแข่งขันได้รายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๔ หรือ ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่แสดงข้อมูลตาม ความเป็นจริงจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง หรือหากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและ แต่งตั้งยกเลิกคำสั่งนั้น แล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๑๑.๔ ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยใข้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเป็นหลักฐานแทนใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครูต้องดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกระบวนการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนดไว้ด้วยตนเอง และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนอนุมัติ ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เพื่อให้มีคุณสมบัติครบล้วนตามมาตรฐานตำแหน่ง ตำแหน่งครู หากไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามเวลาที่กำหนดถือว่าขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ตำแหน่งครู

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑๑.๔ ในกรณีผู้สอบแข่งขันไดํได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษากรุงเทพมหานครไปแล้ว ต่อมาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่ไต้รับการต่ออายุ จะถือว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ตำแหน่งครูตามที่ ก.ก. กำหนด

๑๑.๖ ผู้สอบแช่งขันไต้ที่มิคุณวุฒิสูงแต่นำคุณวุฒิตํ่ามาสมัครสอบเมื่อสอบแช่งข้นไต้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะนำคุณวุฒิสูงมาขอปรับให้ไต้เงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ไต้ ๑๑.๗ ผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่นนอกสังกัด กรุงเทพมหานคร ที่ไม่มีหลักฐานการอนุญาตให้มาสอบแข่งขันและยินยอมให้โอนโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อ สอบแข่งขันได้จากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้า รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๑.๘ การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันไต้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกให้ใช้ ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแช่งขันไต้เป็นการเรียกตัวผู้มิสิทธิไต้รับการบรรจุครั้งแรกให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแช่งข้นจะต้องสนใจรับทราบการประกาศผลการสอบแข่งข้น และจำนวน ผู้ถูกเรียกบรรจุและแต่งตั้ง ซึ่งอาจมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนอัตราที่ประกาศรับสมัคร สำหรับการบรรจุ และแต่งตั้งในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏใน เอกสารการสมัคร หากผู้สอบแข่งขันได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายหลังต้องแจ้งให้ทราบ

๑๑.๙ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้!ปปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใด ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหนังสือส่งตัวกำหนดล้าพ้น กำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละลิทธในการบรรจุและแต่งตั้ง เว้นแต่ในหนังสือจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

๑๑.๑๐ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัด หน่วยงานอื่นนอกสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ก่อนการสอบแข่งขัน จะรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) เป็นผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งได้รับการเรียกตัวมาบรรจุและแต่งตั้งและผู้นั้นสมัครใจที่จะโอน (๒) ต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยหรือถูกลงโทษทางวินัย

(๓) ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ…

(๓) ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งต้นสังกัดอนุญาตให้มาสอบแข่งขันและยินยอมให้ โอนและรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติปฏิบัติดี มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๔) ให้โอนมาบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้ได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งและคุณวุฒิ ที่สอบแข่งขันได้ หากผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนตามตำแหน่งและคุณวุฒิที่สอบแข่งขันได้ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นเดิม แต่ต้องไม่สูงกว่าอันดับและขั้นสูงสุดของเงินเดือนสำหรับตำแหน่ง ที่สอบแข่งขันได้

สำหรับการรับโอนข้าราชการทหาร ตำรวจที่มียศ และการรับโอนข้าราชการสังกัด หน่วยงานอื่นนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ (๔)ข้างต้น ให้เสนอ ก.ก. พิจารณา เป็นรายๆ ไป

(๔) การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษานั้นต้องมี อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่ ก.ก. กำหนด (๖) การรับโอนข้าราชการโดยการสอบแข่งขันนั้จะไม่จ่ายค่าพาหนะ ค่าเข่าที่พัก และค่าเข่าบ้านให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๒. การยกเลิกการขึ้นบัณชีผู้สอบแข่งขันได้

ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขั้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อ’ไปนี้

๑๒.๑ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว

๑๒.๒ ขอสละสิทธการบรรจุและแต่งตั้ง

๑๒.๓ ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด

๑๒.๔ ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้

๑๓. การขอดูคะแนนสอบ

การประกาศรายซื่อผู้สอบแข่งขันได้ของสำนักงาน ก.ก. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ ขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบสามารถฃอดูผลคะแนนได้ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันประกาศรายซื่อผู้สอบแข่งขันได้

ทั้งนั้ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มวิชา จำนวนอัตราที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ตารางหลักสูตรและกำหนดการสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้ อนึ่ง หากปรากฏว่าในการดำเนินการ สอบแข่งขันมีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันพิจารณาแกไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนั้ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๐

(นายสมภาคย์ สุขอนันต์) หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน

 

 

ก) บัญชีรายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่เปีดรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตำแหน่งและกลุ่มวิชา

          จำนวนอัตรา
ลำดับที่ ตำแหน่ง กลุ่มวิชา อัตราเงินเดือน คุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่ง ที่ประกาศ
          รับสมัครสอบ
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ อันดับครูผู้ช่วย ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (§๖๑
      ขั้น ๑๕,๐๕๐ บาท    
เอ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ทั่วไป สำหรับ’วุฒิ,ปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) ปริญญาตริกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ทั่วไป
ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ ขั้น ๑๕๘๐๐ บาท ปริญญาตริกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ๓๒
      สำหรับ’วุฒิ,ปริญญาตรี    
ครูผู้ช่วย อนุบาลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ปริญญาตริกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา ๑ Cs
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท สำหรับผู้มีวุฒิ’ปริญญาตรี ปริญญาตริกลุ่มวิชาภาษาไทย ๓๗
ครูผู้ช่วย ดนตรีสากล หลักสูตร ๔ ปี และ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาตริกลุ่มวิชาดนตรีสากล เอ
      ที่มีหลักสูตรการศึกษา    
ครูผู้ช่วย คหกรรม ไม1น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจาก วุฒิ’ปริญญาตรี’หลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตริกลุ่มวิชาคหกรรม ๑0
ครูผู้ช่วย วัดผล   ปริญญาตริกลุ่มวิชาวัดผล
ครูผู้ช่วย นาฏศึลป๋   ปริญญาตริกลุ่มวิชานาฏศึลป๋
๑0 ครูผู้ช่วย ศึลปศึกษา-   ปริญญาตริกลุ่มวิชาศึลปศึกษา – ๑๙
    วาดเขียน   วาดเขียน  
๑๑ ครูผู้ช่วย บรรณารักษ์   ปริญญาตริกลุ่มวิชาบรรณารักษ์ ๑0
๑๒ ครูผู้ช่วย แนะแนว   ปริญญาตริกลุ่มวิชาแนะแนว ๓๑
๑๓ ครูผู้ช่วย การศึกษาพิเศษ   ปริญญาตริกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ ๑(ริ^
รวม ๒๒๙
 

 

ข) รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มวิชาและจำนวนตำแหน่งที่เปีดรับสมัครสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๖๐)

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา / สาขา /วิซาเอก จำนวน อัตรา ที่ประกาศ รับสมัคร
ครูผู้ช่วย ๑. กล่มวิชาคณีตศาสตร์     (ริ^(ริ)
  ๑.๑ คณิตศาสตร์ ๑.๒ การสอนคณิตศาสตร์  
  ๑.๓     การสอนคณิตศาสตร์ ๑.(ริ^ คณิตศาสตร์ศึกษา  
  ระดับมัธยมศึกษา      
  ๑.๔     คณิตศาสตร์ประยุกต์ ๑.๖ การศึกษาคณิตศาสตร์  
  ๑.๗ สถิติ ๑.๘ สถิติคณิตศาสตร์  
  ๑.๙ สถิติศาสตร์ ๑.๑0 สถิติประยุกต์  
  ๑.๑๑ คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ ๑.๑๒ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  
  ๑.๑๓ คณิตศาสตร์-เคมี ๑.๑รซื่ คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์  
  ๑.๑๕ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ๑.๑ oD สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  ๑.๑๗ วิชาเอกคณิตศาสตร์      
  ๑.๑๘วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มิวิชาเอกใดวิชาเอกหนี่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามซื่อสาขาวิชาเอกข้อ ๑.๑-๑.๑๗  
ครูผู้ช่วย ๒. กล่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป    
  ๒.๑ วิทยาศาสตร์ 1อ.1อ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
  ๒.๓ การสอนวิทยาศาสตร์ ๒.๔ วิทยาคาสตรศึกษา  
  ๒.๔ การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ ๒.๖ การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
  ๒.๗ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ๒.๘ การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  
  ๒.๙ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ๒.๑๐ วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
  ๒.๑๑ วิทยาศาสตร์การศึกษา ๒.๑๒ การสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
  ๒.๑๓ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์      
  ๒.๑๔วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มิวิชาเอกใดวิชาเอกหนี่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามซื่อสาขาวิชาเอกข้อ ๒.๑-๒.๑๓  
ครูผู้ช่วย ๓. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     ๓๒
  ๓.๑     ภาษาอังกฤษ ๓.๒ การสอนภาษาอังกฤษ  
  ๓.๓    วิธีการสอนภาษาอังกฤษ ๓.๔ วรรณคดีภาษาอังกฤษ  
  ๓.๔ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ๓.๖ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  
  ๓.๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓.๘ การสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ  
      ภาษาต่างประเทศ  
  ๓.๙วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มิวิชาเอกใดวิชาเอกหนี่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามซื่อสาขาวิชาเอกข้อ ๓.๑-๓.๘  
ครูผู้ช่วย ๔. กล่มวิชาอนบาลศึกษา    
  ๔.๑ การอนุบาล ๔.๒ อนุบาลศึกษา  
  ๔.๓ การศึกษาปฐมวัย ๔.๔ ปฐมวัยศึกษา  
  ๔.๔ การปฐมวัยศึกษา ๔.๖ การปฐมวัย  
  ๔.๗วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มิวิชาเอกใดวิชาเอกหนี่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามซื่อสาขาวิชาเอกข้อ ๔.๑-๔.๖  
 

 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา / สาขา /วิซาเอก จำนวน อัตรา ที่ประกาศ รับสมัคร
ครูผู้ช่วย ๕. กล่มวิชาภาษาไทย     ๓๗
  (รรื่.๑ ภาษาไทย ๕.๒ การสอนภาษาไทย  
  ๕.๓ ภาษาและวัฒนธรรมไทย ๕.๔ ภาษาและวรรณคดีไทย  
  ๕.๕ วรรณคดีไทย ๕.๖ การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา  
  ๕. ๗ วิธีการสอนภาษาไทย (รรื่.๘ ภาษาไทยและการสื่อสาร  
  ๕.๙ ไทยคดีศึกษา (เรื่.(5)0 ไทยศึกษา  
  (เรื่.๑๑ วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนี่ง หรือวิชาเอกทั่งคู่ตรงตามซื่อสาขาวิชาเอกข้อ ๕๑-๕๑๐  
ครูผู้ช่วย ๖. กล่มวิชาดนตรีสากล    
  ๖.๑ ดนตรีสากล ๖.๒ คีตศิลป๋สากล  
  ๖.๓ ดนตรีคีตศิลป๋สากลศึกษา ๖.๔ ดุริยางค์สากล  
  ๖.๕วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนี่ง หรือวิชาเอกทั่งคู่ตรงตามซื่อสาขาวิชาเอกข้อ ๖.๑-๖.๔  
ครูผู้ช่วย ๗ กล่มวิชาคหกรรม     ๑๐
  ๗.๑ คหกรรม ๗.๒ คหกรรมศาสตร์  
  ๗.๓ คหกรรมศาสตร์ศึกษา ๗.๔ คหกรรมศาสตร์ (อาหาร-ผ้า)  
  «1.๕ คหกรรมทั่วไป ๗.๖ คหกรรมศาสตร์ทั่วไป  
  ๗.๗ ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ ๗.๘ พัฒนาการเด็กและครอบครัว  
  ๗.๙ อาหารและโภชนาการ ๗.๑๐ พัฒนาการครอบครัวและการเลี้ยงดูแลเด็ก  
  ๗.๑๑ โภชนาการชุมชน ๗.๑๒ คหกรรมศาสตร์(อาหารโภชนา-ศึลปประดิษฐ์)  
  ๗.๑๓ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ๗.๑๔ ถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร  
  ๗.(ริ)๕ เทคโนโลยีอาหาร ๗.๑๖ เทคโนโลยีการอาหาร  
  ๗.๑๗ วิทยาศาสตร์การอาหาร ๗.๑๘ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  
  ๗.๑๙ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๗.๒๐ เทคโนโลยีเสื้อผ้า  
  ๗.๒๑ โภชนวิทยา ๗.๒๒ โภชนศาสตร์  
  ๗.๒๓ คหกรรมศาสตร์ศึกษา ๗.๒๔ คหกรรมศาสตร์ศึกษา-  
        อาหารและโภชนาการ  
  ๗.๒๕ คหกรรมศาสตร์ศึกษา – คหกรรมทั่วไป      
  ๗.๒๖ วิชาเอก’โนแบบเอกคู่ที่มี’วิชาเอก’โด่วิชาเอก,หนี่ง หรือวิชาเอกทั่งคู่ตรงตามซื่อสาขาวิชาเอกข้อ ๗.๑-๗.๒๕  
ครูผู้ช่วย ๘. กล่มวิชาวัดผล    
  ๘.๑ วัดผล ๘.๒ วัดผลการศึกษา  
  ๘.๓ การวัดผลการศึกษา ๘.๔ การวัดผลประเมินผลการศึกษา  
  ๘.(รรื่ เทคโนโลยีการวัดและประเมินผล      
  ๘.๖วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนี่ง หรือวิชาเอกทั่งคู่ตรงตามซื่อสาขาวิชาเอกข้อ ๘.๑-๘.๕  
ครูผู้ช่วย ๙. กล่มวิชานาฏสิลป๋    
  ๙.๑ นาฏศิลป๋ ๙.๒ นาฏยศาสตร์  
  ๙.๓ นาฏศึลป๋ไทย ๙.๔ นาฏศิลป๋สากล  
  ๙.๕ นาฏศึลป๋ไทยศึกษา ๙.๖ นาฏศิลป๋สากลศึกษา  
  ๙.๗วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มิวิชาเอกใดวิชาเอกหนี่ง หรือวิชาเอกทั่งคู่ตรงตามซื่อสาขาวิชาเอกข้อ ๙.๑-๙.๖  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค) ตารางกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครังท ๒/๒<£๖๐

วัน / เวลา วิชาที่สอบ หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๔๖๑ ภาค ก (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  
(ภาคเช้า)    
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. –         วิชาความรอบรู้ (๗๔ คะแนน)

–         วิชาความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน)

 
(ภาคบ่าย)    
๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. – วิชาความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและ  
  การปฏิบัติชองวิชาชีพครู (๗๔ คะแนน)  
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๔๖๑ ภาค ช (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)  
(ภาคเช้า) – วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  
  (๑๐๐ คะแนน)  
(ภาคบ่าย) – วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  
  (๑๐๐ คะแนน)  
๑๔.๑๐ – ๑๔.๓๐ น. ภาค ค ๑ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)

– ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทดสอบเกี่ยวกับ

 
  ภาวะทางอารมณ์  
 

 

 

ง) หลักสูตรการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๒/๒(£๖๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒(£๖๐)

(ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕(£๖)

หลักสูตรการสอบแข่งข้น ประกอบด้วย ภาค ก ภาค ข ภาค ค (คะแนนทั้งหมด ๕๐๐ คะแนน)

ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

๑. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

ในเรื่องต่อไปนี้

๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ป้จจุบัน ๑.๒ นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ๑.๓ วัฒนธรรมไทย และฃนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ๑.๔ กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ๑.๔.๑ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ๑.๔.๒ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ๑.๔.๓ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร

๑.๔.๔ กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑.๔.๔ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑.๔๖ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ๑.๔.๗ กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ๒. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียน แบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

๒.๑ ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ

๒.๒ ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การติความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์ ๒.๓ ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบความสามารถในการคิดสรุปเหตุผล

และอุปมาอุปไมย

๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู

(คะแนนเต็ม ๗๔ คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ ๓.๑ วินัยและการรักษาวินัย ๓.๒ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ๓.๓ มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู ๓.๔ จรรยาบรรณวิชาชีพครู ๓.๔ สมรรถนะวิชาชีพครู

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

๑. ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ ๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ๑.๒ หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ ๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน ๑.๕ การบริหารจัดการชั้นเรียน ๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา ๑.๗ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ๑.๘ การจัดและประเมินผลการศึกษา

๒. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้ทดสอบ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้!นเนื้อหา กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๑. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบเกี่ยวกับ ภาวะทางอารมณ์ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน

๒. ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการ สัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก ๒.๑ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา ๒.๒ ความคิดริเรื่มลร้างสรรค์ ๒.๓ บุคลิกลักษณะ ๒.๔ การมีปฏิภาณ ห่วงทีวาจา ๒.๕ เจตคติและอุดมการณ์

 

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments