Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ธ.ค. -12 ม.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลิงค์: https://iqepi.com/42272/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ธ.ค. – 12 ม.ค. 2561

ฝากประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการกรุงเทพมหานคร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ
2. เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตาม
ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางเพื่อสร้างองค์ความรู้
(๒) ใช้ความรู้ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบจากกระบวนการแปรรูปยางและสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ยาง ตลอดจนปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ
(๓) ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีเทคโนโลยีสูง (เช่น ICP-OES, GC-MS) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและความถูกต้องแม่นยำสูง (เช่นการหาปริมาณโลหะหนัก สารต้องห้ามตามระเบียบ REACH ของสหภาพยุโรป ในผลิตภัณฑ์ยาง เช่น สารในกลุ่ม ROHS และสารในกลุ่ม PAHs) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ทดสอบ
(๔) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการการวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของยางและผลิตภัณฑ์ยาง ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน
(๕) ร่วมดำเนินงานระบบคุณภาพ เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านทดสอบและสอบเทียบ)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางวัสดุศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาโท
ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ด้านทดสอบและสอบเทียบ ปฏิบัติงานการดำเนินกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ วิจัยพัฒนาวัสดุควบคุมและวัสดุอ้างอิง ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัยด้านทดสอบและสอบเทียบ ด้านวัสดุควบคุมและวัสดุอ้างอิง เพื่อสร้างองค์ความรู้
(๒) วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ ของวัตถุตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์วัด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ร่วมปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และการผลิตวัสดุอ้างอิง จัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล
(๔) ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ ด้านบริหารทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๕) ร่วมดำเนินงานระบบคุณภาพ เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นทางด้านการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ ส่วนราชการและประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments