กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ธ.ค. -26 ธ.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลิงค์: https://iqepi.com/42268/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,นายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ธ.ค. – 26 ธ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิทยาศาสตร์บริการกรุงเทพมหานคร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและควบคุม หรือทางวิศวกรรมการวัดและควบคุม หรือทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในกาทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการปฏิบัติการ
๑) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้
๒) สอบเทียบเครื่องมือวัด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้และร่วมดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔) ร่วมดำเนินงานระบบคุณภาพ เพื่อให้ผลการสอบเทียบเป็นที่น่าเชื่อถือ
ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
๑)ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกกับทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด
๒)ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
๑) ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นทางด้านการสอบเทียบแก่ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการสอบเทียบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) ออกแบบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้ากำลัง รวมถึงวงจรควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอนโทรเลอร์ ที่เป็นส่วนประกอบของระบบ/เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ต้นแบบที่กลุ่มงานพัฒนาขึ้น
(๒) ผลิต/สร้าง ประกอบ และปรับปรุง วงจร/อุปกรณ์/ระบบทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ของระบบ/เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ต้นแบบที่กลุ่มงานพัฒนาขึ้น ให้สามารถทำงานได้ดี มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
(๓) ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือช่าง เครื่องมือวัด เครื่องมือกล อุปกรณ์ที่ใช้งานในห้องปฏิบัติการ ทั้งที่เป็นทางกลและทางไฟฟ้า รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้อง ให้มีใช้เพียงพอ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สมบูรณ์ และให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
(๔) ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการวิจัย และกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างดี
(๕) เป็นผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ สนับสนุนทางเทคนิคด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกิจกรรมเมื่อใด ในงานวิจัยต่างๆ ของนักวิทยาศาสตร์
(๖) ปฏิบัติงานด้านการทดสอบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในส่วนของระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments