Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 ธ.ค. -8 ม.ค. 2561 รวม 16 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://iqepi.com/42172/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,นายช่างกลเรือ,นิติกร,เจ้าพนักงานตรวจเรือ,นักอุทกวิทยา,นักวิชาการขนส่ง,นายช่างโยธา,นายช่างเครื่องกล,นักเดินเรือ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 13,800-21,490
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ธ.ค. – 8 ม.ค. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่ากรุงเทพมหานคร

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : https://md.thaijobjob.com/
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ
– ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
4. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน, ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : https://md.thaijobjob.com/
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องยนต์และงานโลหะ ประกอบด้วย
– หลักการทำงานของเครื่องยนต์
– การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกลและยานพาหนะ
– หลักการทำงานของเตาหล่อโลหะ
– โลหะและวัสดุ
2. ความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องจักรกลไฟฟ้า ประกอบด้วย
– ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
– หลักการไฟฟ้าเบื้องต้น
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : https://md.thaijobjob.com/
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานโยธา ประกอบด้วย
– ทฤษฎีโครงสร้าง
– งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
– การสำรวจและการเขียนแบบ
– การประมาณราคา
– การบริหารงานก่อสร้าง
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง(ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ)
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : https://md.thaijobjob.com/
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : และวิธีการสอบ
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้ทางด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรือ ท่าเรือ สินค้า และการเดินเรือ
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ เช่น พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน (อนุสัญญา COLREG 72) เป็นต้น
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอนุสัญญาว่าด้วยการเดินเรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวกับข้องกับการเดินเรือ
– ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมการจราจร (VTS)
2. ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
– (การแปล จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)
– ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
– ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษทางเดินเรือ
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง(ด้านพาณิชยนาวี)
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาโลจิสติกส์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : https://md.thaijobjob.com/
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านพาณิชยนาวี) โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับด้านพาณิชยนาวี
– ความรู้เกี่ยวกับกิจการพาณิชยนาวี
– ความรู้เกี่ยวกับกิจการขนส่งทางทะเล
– ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักอุทกวิทยา
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : https://md.thaijobjob.com/
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาอุทกวิทยา ประกอบด้วย
– ความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรน้ำ
– เครื่องมือทางอุทกวิทยา
– ระดับน้ำ ความลึกน้ำ กระแสน้ำ ปริมาณน้ำ
– ตะกอนแขวนลอย ตะกอนท้องน้ำ
– ฐานข้อมูลอุทกวิทยา
– สถานีวัดระดับน้ำ
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาการสำรวจ ประกอบด้วย
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสำรวจ
– เครื่องมือสำรวจ
– งานวงรอบ งานระดับ
– ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (เบื้องต้น) แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ร่องน้ำ
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานตรวจเรือ
อัตราเงินเดือน : 17,830 – 21,490 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 4.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
4.2. ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 – 3,000กิโลวัตต์จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้


ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : https://md.thaijobjob.com/
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
– ความรู้พื้นฐานในการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS)
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอนุสัญญาที่ออกโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
– วิชากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
– กฎหมายข้อมูลข่าวสาร
– กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
3. ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
– มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษสามารถจับประเด็นสำคัญของบทความได้อย่างถูกต้อง
– การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
4. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553


อัตราเงินเดือน : 16,200 – 21,490 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 4.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
4.2 ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่าหรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 – 3,000 กิโลวัตต์จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
3. ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวาริชศาสตร์ ทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมปิโตรเลียม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม และทางประมง และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : https://md.thaijobjob.com/
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. วิชาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
– ความรู้ด้านอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษามลพิษทางทะเลเนื่องจากกิจกรรมการเดินเรือและการขนส่งทางน้ำ
– ความรู้ด้านการบำบัดและจัดเก็บของเสียจากเรือ
– ความรู้ด้านการขจัดมลพิษน้ำมัน
– ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบนิเวศและการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
– ความรู้ที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE/EIA/EHIA)
– ความรู้ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
– ความรู้ด้านพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
– ความรู้ด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำ
2. ความรู้ และทักษะทางภาษาอังกฤษ
– มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษสามารถจับประเด็นสำคัญของบทความได้อย่างถูกต้อง
– การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456
– พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
– พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศ เพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2547
– ระเบียบการอนุญาตระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ พ.ศ. 2557
– ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ
– แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน, ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553


ชื่อตำแหน่ง : นักเดินเรือ
อัตราเงินเดือน : 16,200 – 21,490 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 4.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาการเดินเรือ และ
4.2 ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. ได้รับประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอส หรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
3. ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอส หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจ้าท่า :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments